چک لیست ممیزی ایزو ۹۰۰۱ در فرآیند ارتباطات با مشتری
فروردین ۲۸, ۱۳۹۳
ممیزی ایزو ۲۷۰۰۱ بانک شهر با موفقیت انجام شد.
فروردین ۲۸, ۱۳۹۳
نمایش همه

چک لیست ممیزی ایزو ۹۰۰۱ -فرآیند خرید | Ics ایران

سئوالات چک لیست /توصیفی -بلی خیر

آیا اطلاعات ورودی ذیل بطور روتین و به فرایند تدارکات وارد شده است ؟

          رسید اقلام خریداری شده

          در خواست خدمات و کالا  از سایر واحد ها

          نتایج پایش و اندازه گیری از عملکرد تامین کنندگان

          بودجه سالانه شرکت، آیین نامه معاملات

آیا معیار اثر بخشی فرایند محاسبه شده است ؟ ( در صورت تحقق خرید ) ؟

آیا در خواستهای خرید از لحاظ کفایت داده های خریدار ارزیابی و بررسی می شوند ؟ توسط چه کسی و چگونه ؟

آیا در صورت نیاز به خرید خارجی اولویت بندی خرید صورت می پذیرد ؟

در صورت دیر کرد در خرید  ، آیا برنامه اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه تدوین شده است ؟

آیا برنامه بهبود مستمر سیستم خرید وجود دارد ؟

آیا عملکرد فرایند بازرگانی نشان دهنده بهبود مستمر در فرایند خرید میباشد ؟

در صورت عدم بهبود مستمر ، اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه صورت پذیرفته است ؟

         

دیدگاه ها بسته شده است