چک لیست ممیزی ایزو ۹۰۰۱-بازنگری الزامات مربوط به محصول

محصولات کشاورزی سالم با عملیات خوب کشاورزی (GAP)
اردیبهشت ۱, ۱۳۹۳
ایزو ۱۷۰۲۵ -عدم قطعیت اندازه گیری ۱
اردیبهشت ۱۲, ۱۳۹۳

چک لیست ممیزی ایزو ۹۰۰۱-بازنگری الزامات مربوط به محصول | Ics ایران

سئوالات چک لیست /توصیفی و بلی خیر

آیا کلیه در خواستها و مناقصات قبل از عقد قرارداد ، بررسی فنی و ارزیابی می شوند ؟

آیا کلیه الزامات مشتری و کارفرمایان مطالعه و بررسی می شود ؟

در صورتیکه هر گونه ابهام در درخواستها باشد ، آیا اطلاعات تکمیلی از کارفرما اخذ می شود ؟

آیا در ارزیابی و بررسی امکان سنجی ، نظرات کلیه واحد ها مجری اخذ می شود ؟

آیا امور اجرائی ، کنترل پروژه ، سازمان ماشین آلات و تدارکات در بازنگری شرکت می نمایند ؟

آیا در صورتیکه نظرات نشاندهنده عدم امکان تامین نیازمندی کارفرما باشد ، اقدامات اطلاع رسانی به مدیریت صورت

 می پذیرد ؟

آیا فرم بررسی نیزهای مشتری و الزامات پروژه برای هر مناقصه و در خواست تکمیل می شود ؟

آیا فرم هزینه خای تامین نیازهای مشتری و شرایط آن برای هر مناقصه و در خواست تکمیل می شود ؟

آیا فقط زمانهایی که نتایج امکان سنجی نشاندهنده امکان تامین نیاز مشتریان باشد قرارداد عقد می گردد ؟

آیا پس از عقد قرارداد ، اطلاع رسانی به واحد های ذیربط صورت می پذیرد ؟

دیدگاه ها بسته شده است