ردپای آب در آینه آمار (۶)
مهر ۱۴, ۱۳۹۴
صدور گواهی امنیت زیستی (Biosecurity) از ACS Canada
مهر ۱۵, ۱۳۹۴

چرایی تاکید ICS بر آموزش پرسنل سازمان ها | Ics ایران

یادداشتی از فاطمه خلیلی مسول آکادمی
از آنجاییکه تغییر و پرورش اعتقادات ،ارزشها و الگوهای رفتاری مطلوب از طریق آموزش از مهم ترین روشهای تغییر میباشد و اغلب دانشمندان ، مدیریت آموزش را مهمترین فعالیت سازمانی در آینده بشمار می آورند ، این مهم باید در برنامه ریزی اهداف سازمانی با توجه ویزه و خاصی مد نظر قرار گیرد.
در برنامه های آموزشی باید در مورد اثرات،ویژگیها و الگوهای رفتاری نامطلوب و همچنین عوامل اساسی الگوی مطلوب تشریح گردد.بسیاری از مدیران در می یابند که آموزش کارکنان در زمینه های مختلف و گوناگون میتواند به سازمان کمک کند تا در برابر بازارهای در حال تغییر واکنشی سریع نشان دهند.آ
موزش دادن به کارکنان در زمینه های مختلف میتواند موجب افزایش کارایی،بهره وری و رضایت شغلی افراد شود.بهره وری تلاشی برای زندگی بهتر افراد جامعه و فلسفه و دیدگاهی مبتنی بر استراتِژی بهبود مهمترین هدف سازمان را تشکیل میدهد که میتواند همچون زنجیری فعالیتهای کلیه آحاد جامعه را در بر گیرد.
فلسفه بهبود بهره وری در سازمانها موجب میشود نیروی انسانی بهتر فکر کند بیندیشد بیافریند نوآوری کند و نگرش سیستمی پیدا نماید تفکری که هدف گیری آن بجای حال و گذشته خلق آینده است.آموزش برای سازمان نوعی سرمایه گذاری بلند مدت محسوب میشود نه هزینه جاری.
سرمایه گذاری و توسعه منابع انسانی یکی از نیازهای اصلی ساختاری جهت رسیدن به توانمندی و کارایی سازمان جهت تسهیل در رسیدن به مزیت رقابتی و پیشرو بودن در محیط تجاری و خدماتی میباشد.آموزش تنها آموزشهای دانشگاهی نیست بلکه آموزشهای ضمن خدمت را نیز شامل میشود.مطالعات تجربی فراوان اثر آموزش بر بهره وری کارکنان را به اثبات رسانیده اند.
در همین راستا آکادمی  آی سی اس فرصت های آموزشی مناسب که شامل آموزش های تکمیلی و آموزش ضمن خدمت کارکنان علی الخصوص در حوزه های فنی و تخصصی می باشد را فراهم نموده است. آکادمی آی سی اس در کنار آموزش های ارائه شده مدرک مهارت آموزی بین المللی ارائه می نماید

دیدگاه ها بسته شده است