پروتکل GHG)Greenhouse Gas Protocol) و مدیریت انتشار گازهای گلخانه ای (۹)

صدور گواهینامه محصولات سبز یا سازگار با محیط زیست Eco-friendly توسط ACS Canada
تیر ۸, ۱۳۹۴
ممیزی و صدور گواهی ۵S از ACS Canada
تیر ۱۵, ۱۳۹۴

پروتکل GHG)Greenhouse Gas Protocol) و مدیریت انتشار گازهای گلخانه ای (۹) | Ics ایران

سری یادداشت هایی از مهندس فضل اله کامیاب مدیر پروزه های کیفیت ساختمانی و ارزیاب زیست محیطی ICS

شناسایی و محاسبه میزان انتشار گازهای گلخانه ای  (Identifying and calculating GHG emissions)

۲-  انتخاب روش محاسبه (calculation approach)

اندازه گیری و پایش مستقیم انتشار گازهای گلخانه ای روش مرسومی نیست و این محاسبه می بایست براساس روش موازنه جرم یا بصورت استوکیومتریک انجام می پذیرد.

۳-  جمع آوری داده ها و انتخاب فاکتورهای انتشاری

در ارتباط با اکثر شرکتهای کوچک و بزرگ بیشترین روش مورد استفاده جهت اندازه گیری و محاسبه گازهای گلخانه ای در اسکوپ یک، براساس میزان سوخت مصرفی (گاز یا مازوت و غیره) و با استفاده از فاکتورهای انتشاری صورت می پذیرد. همچنین اندازه گیری و محاسبه اولیه گازهای انتشار یافته در اسکوپ دو براساس میزان انرژی و برق خریداری شده انجام می گیرد. محاسبه گازهای GHG در اسکوپ سه نیز مقدمتا براساس سوخت مصرفی یا مسافت طی شده توسط مسافران به انجام می رسد.

البته شرکتهای فعال در زمینه های صنعتی ممکن است از روشها و متدولوژی دیگری استفاده نمایند، مثلا از روشها و راهنماهایی که مختص صنعت مربوط به خود وجود دارد مانند؛ صنایع آلومینیم، صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، صنایع فولاد و غیره.

۴-  بکارگیری ابزار محاسبه (calculation tools)

این ابزار و راهنماها را می توان از سایت www.ghgprotocol.org  پیدا نمود لیکن علیرغم ارائه روشهای محاسبه فوق توسط متخصصان این موضوع، استفاده از آنها کاملا اختیاری می باشد. این ابزار به دو دسته اصلی تقسیم می شوند:

الف- روش cross-sector ، که جنبه جنرال و عمومی داشته و جهت همه نوع سازمانی کاربرد دارد و در آن انتشار ناشی از : احتراق تجهیزات ثابت و متحرک، گازهای HFC منتشره در تجهیزات تهویه مطبوع و اندازه گیریهای مرتبط با عدم قطعیت منظور می شود.

ب- روش sector-specific ، که براساس دسته بندی صنایع و زمینه های کاری مانند صنایع: سیمان، فولاد، آلومینیم، نفت،گاز و پتروشیمی، کاغذ، شرکتهای با ماهیت دفتری و غیره کاربرد دارد.

بیشتر شرکتها از چند ابزار محاسبه جهت اندازه گیری GHG استفاده می کنند.هرکدام از ابزار معرفی شده درسایت www.ghgprotocol.org  دارای راهنما و توضیحات خاص خود می باشند که در آن؛ تعریف مختصر هر ابزار، نحوه انتخاب فاکتورهای انتشار، متدهای محاسباتی ، کنترل کیفیت اطلاعات و نحوه مستندسازی و گزارش دهی تشریح شده است.

۵-  برگرداندن و تبدیل (roll – up) اطلاعات از سطح عملیاتی به سطح سازمانی

جهت انتقال و تبدیل میزان انتشار از سطح عملیات در سایتها به سطح شرکت از دو نگرش ؛ متمرکز و غیرمتمرکز استفاده می شود که در روش متمرکز دادهای کلیه سایتها استخراج و سپس درفاکتورهای انتشاراتی ضرب می شوند ولی در روش غیرمتمرکز جهت هر سایت بطور جداگانه عمل می کنند.لیکن باید توجه کافی به عمل آید تا تفکیک عملیات و فعالیتها درحوزه اسکوپ های دو و سه به خوبی و بطور صحیح صورت پذیرد.

 ادامه دارد.

دیدگاه ها بسته شده است