پروتکل GHG) Greenhouse Gas Protocol) و مدیریت انتشار گازهای گلخانه ای (۷)

Water Footprint ، ردپای آب (۱)
خرداد ۵, ۱۳۹۴
بانکداری سبز و صدور گواهینامه Green Banking
خرداد ۱۰, ۱۳۹۴

پروتکل GHG) Greenhouse Gas Protocol) و مدیریت انتشار گازهای گلخانه ای (۷) | Ics ایران

سری یاداشت هایی از آقای مهندس فضل اله کامیاب مدیر پروژه های مدیر کیفیت و ارزیاب زیست محیطی ICS

۳- حوزه سه

دیگر موارد غیرمستقیم موثر در تولید گازهای گلخانه ای در این حوزه مطرح می شود. بررسی ، محاسبه و گزارش انتشارات این حوزه کاملا اختیاری (optional) بوده لیکن فرصتی جهت نوآوری در مدیریت GHG فراهم می کند.

موضوعات مرتبط با حوزه سه به صورت زیر دسته بندی می شوند:

الف- استخراج و تولید مواد و سوخت تامین شده

ب- فعالیتهای مرتبط با حمل و نقل

–         حمل و نقل مواد خریداری شده

–         حمل و نقل سوخت خریداری شده

–         مسافرتهای کاری کارکنان

–         ایاب و ذهاب کارکنان (از منزل به محل کار و برعکس)

–         حمل و نقل محصولات فروخته شده

–         حمل و نقل زباله ها و ضایعات

ج- الکتریسیته و انرژی مصرفی جهت فعالیتهای:

–         استخراج ، تولید و انتقال سوخت مورد نیاز نیروگاه

–         الکتریسیته خریداری و فروخته شده به مصرف کننده نهایی (end user)

–         شبکه انتقال و توزیع برق

د- داراییهای اجاره ای ، موسسات زنجیره ای و فعالیتهای برونسپاری شده که در تعیین حدود و کرانه تعریفی و با نگرشهای حق السهمی یا کنترلی (equity or control) منظور نشده باشند.

ه- استفاده از محصول و سرویس فروخته شده

و- دفع ضایعات و  زباله ها شامل:

–         ضایعات ناشی از عملیات و فعالیتهای سازمان

–         ضایعات ناشی از تولید مواد و سوخت خریداری شده

–         ضایعات ناشی از محصول فروخته شده و در آخرین مرحله عمر آن

جهت اندازه گیری و محاسبه گازهای گلخانه ای منتشره در حوزه سه نیازی نیست همه چرخه های عمر کلیه محصولات و عملیات مدنظر قرار گیرد بلکه منظور کردن یک یا دو فعالیت عمده و پراهمیت در این زمینه کفایت می کند.

دیدگاه ها بسته شده است