پروتکل GHG) Greenhouse Gas Protocol) و مدیریت انتشار گازهای گلخانه ای (۴)

EFQM و تغییرات ویرایش سال ۲۰۱۳-بخش پنجم
اردیبهشت ۱۶, ۱۳۹۴
EFQM و تغییرات ویرایش سال ۲۰۱۳-بخش ششم
اردیبهشت ۲۴, ۱۳۹۴

پروتکل GHG) Greenhouse Gas Protocol) و مدیریت انتشار گازهای گلخانه ای (۴) | Ics ایران

یادداشتی از مهندس فضل اله کامیاب مدیر پروژ ه های کیفیت ساختمانی و سر ممیز سیستم زیست محیطی ICS

اصول حاکم بر تهیه اطلاعات و ارائه گزارش (مندرج در فصل یک استاندارد)  به شرح زیر می باشند:

–         مرتبط بودن؛ به این معناست که انتخاب حدود و دامنه کاری باید به گونه ای باشد که کاربران داخل و خارج سازمان یا شرکت به خوبی متوجه نتایج آن شده و بتوانند براساس آن تصمیم گیری نمایند لذا در انتخاب این حدود می بایست ماهیت سازمان و جنبه اقتصادی آن مدنظر باشد، نه فقط چارچوب قانونی. همچنین تعیین حدود می بایست دربرگیرنده خصوصیات شرکت، اهداف تهیه گزارش و نوع نیاز کاربران باشد. در تعیین حدود کاری می تواند مواردی از قبیل: ساختار سازمانی، نوع مالکیتها، تفاهم نامه های قانونی، توافق نامه های کاری و مانند آن، همچنین؛ فضای عملیاتی، فرآیندهای کاری، خدمات و فعالیتهای تاثیر گذار بر محیط و نیز؛ ماهیت فعالیتها، جغرافیای کاری و نوع صنعت، مدنظر قرار گیرد.

–        کامل بودن؛ تمام منابع مرتبطی که براساس حدود تعیین شده، منتشرکننده گازهای GHG هستند باید بطور جامع و کامل مورد ارزیابی قرار گیرند. هرگونه نقصان در محاسبه ، اندازه گیری و تهیه اطلاعات، می تواند به انحراف و  اشکال در نتایج بیانجامد.

–        انسجام و یکپارچگی؛ اطلاعات و نتایج اندازه گیریها و محاسبات باید به گونه ای باشد که کاربر را در استفاده از این اطلاعات در دوره های زمانی و نیز امکان مقایسه این اطلاعات یاری نماید لذا ؛ اهداف ، تعیین حدود و روش محاسبات باید کاملا از انسجام لازم برخوردار بوده و نتایج و اطلاعات جمع آوری شده انتشار GHG در زمانهای مختلف قابل مقایسه باشند.

–        شفافیت؛ شفافیت در ارائه نتایج به این معناست که به: وضوح و روشنی، دقت، بدون پیچیدگی و براساس مستندات قابل دسترسی، هر گونه روش و فرایند و آنچه محدودیت در اندازه گیری و ارائه نتایج ایجاد شده، عرضه گردد به گونه ای که کاربران داخلی و یا تصدیق کنندگان خارج از سازمان قادر به بررسی و ارزیابی نتایج باشند. مراجع و رفرنسهای مورد استفاده، استثنائات و مشمولیتها باید به روشنی ذکر گردند. در این خصوص انجام یک ارزیابی سوم شخصی و خارج از سازمان به خوبی می تواند صحت این موضوع را به اثبات برساند.

–        دقت؛ اطلاعات و داده ها باید به حد کفایت دقیق و صحیح باشند به گونه ای که اعتبار و تضمین های لازم جهت تصمیم گیری براساس آنها فراهم گردد و عدم قطعیت در فرایند کمی سازی می بایست حتی الامکان کاسته شود.

دیدگاه ها بسته شده است