پروتکل GHG ) Greenhouse Gas Protocol) و مدیریت انتشار گازهای گلخانه ای (۳)

EFQM و تغییرات ویرایش سال ۲۰۱۳-بخش سوم
اردیبهشت ۱۲, ۱۳۹۴
EFQM و تغییرات ویرایش سال ۲۰۱۳-بخش پنجم
اردیبهشت ۱۶, ۱۳۹۴

پروتکل GHG ) Greenhouse Gas Protocol) و مدیریت انتشار گازهای گلخانه ای (۳) | Ics ایران

یادداشتی از مهندس فضل اله کامیاب مدیر پروژه های کیفیت ساختمانی و ارزیاب زیست محیطی ICS

پروتکل GHG در خصوص محاسبه و گزارش دهی گازهای گلخانه ای شرکت که اختصارا:

GHG Protocol Corporate Standard

نامیده می شود صرفا جهت محاسبه و گزارش دهی میزان انتشار گازهای گلخانه ای بکار می رود و ضرورتی در اعلام نتیجه آن به WRI  و WBCSD وجود ندارد همچنین در عین اینکه نتیجه و گزارش کار آماده تصدیق و تائید می گردد، لیکن روش تصدیق در استاندارد ذکر نشده است، لذا تصدیق نتایج آن توسط استانداردهای دیگر، از جمله ISO 14064 (part 3) به انجام می رسد.

این استاندارد همخوانی لازم با دیگر استانداردهای مرتبط مانند: WWF ، EPA ، BLICC ، CCAR ، AERES ، UK ETS ، CCX ، EU ETS و IPIECA را داشته اما مشابه آنها نمی باشد و الزامات خاص خود را دارد.

در استاندارد فوق ابزارهای محاسباتی (GHG Calculation Tools) در قالب دو دسته اصلی Cross- Sector و Sector- Specific تعریف و کاملا تشریح شده و راهنماها و اطلاعات تکمیلی آنها در سایت www.ghgprotocol.org موجود می باشد. همچنین راهنمای محاسبه میزان گازهای GHG شرکتهای کوچک و با ماهیت دفتری ارائه شده است.

این ابزار دارای خطوط راهنمایی هستند که نحوه محاسبه گام به گام میزان انتشار گازهای گلخانه ای را براساس نوع موضوع (Cross-Sector) و یا نوع صنعت (Sector-Specific) تشریح می نمایند.

ابزار فوق کاملا با روشهای محاسباتی ارائه شده توسط IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Chang) سازگار بوده و براحتی قابل استفاده می باشند.

در فصل یک استاندارد، اصول لازم جهت محاسبه و گزارش دهی انتشار GHG از قبیل: مرتبط بودن، کامل بودن، انسجام داشتن، شفاف بودن و داشتن دقت در امر اندازه گیری و اعلام گزارش مفصلا تشریح شده است.

همانگونه که می دانید، اصول نامبرده مختصرا در استاندارد ISO 14064 آورده شده که قبلا به توضیح آن پرداختیم اما به دلیل اهمیت موضوع و آشنایی بیشتر با این اصول در نوشتار بعدی به شرح آنها می پردازیم.

دیدگاه ها بسته شده است