پروتکل GHG) Greenhouse Gas Protocol) و مدیریت انتشار گازهای گلخانه ای (۲)

مهمترین تغییرات در مفاهیم EFQM در ویرایش سال ۲۰۱۳ -بخش اول
اردیبهشت ۵, ۱۳۹۴
صدور گواهی نامه FCCبانک صادرات ایران توسط ICS
اردیبهشت ۵, ۱۳۹۴

پروتکل GHG) Greenhouse Gas Protocol) و مدیریت انتشار گازهای گلخانه ای (۲) | Ics ایران

یادداشتی از مهندس فضل اله کامیاب مدیر پروژه های کیفیت ساختمانی و سر ارزیاب زیست محیطی ICS

گرم شدن کره زمین و تغییر آب و هوا به دلیل انتشار بیش از حد گازهای گلخانه ای باعث شده دولتهای مختلف به فکر چاره جویی افتاده و برنامه هایی را جهت مقابله با این اثر نامطلوب در دستور کار خود قرار دهند بسیاری از کشورها به روشهای مختلف: تدوین خط مشی، بکارگیری برنامه های اختیاری و اجباری کاهش انتشار، استفاده از استانداردها و آئین نامه های مرتبط با کاهش انتشار و ارتقاء راندمان تولید انرژی، اخذ مالیات از تولید کربن (گازهای گلخانه ای) و مصرف انرژی، کاهش انتشار گازهای گلخانه ای را پیگیری می کنند.

بنابراین شرکتهای مختلف می بایست ضمن آشنایی با این موضوع آمادگی خود را جهت مواجهه با ریسک انتشار GHG و تضمین بقا در فضای رقابتی کسب و کار ، پس از اعلام برنامه های ملی و منطقه ای کنترل انتشار گازهای گلخانه ای ایجاد و حفظ نمایند.

بکار گیری برنامه یا استاندارد کنترل موجودی گازهای گلخانه ای از طرف سازمان یا شرکت می تواند نتایج مفید زیر را موجب گردد:

–         مدیریت ریسک GHG و شناسایی فرصتهای کاهش گازهای گلخانه ای

–         اعلام عمومی و مشارکت در برنامه های اختیاری کاهش انتشار GHG

–         مشارکت در برنامه های اجباری کاهش انتشار GHG

–         مشارکت در بازار GHG

–         کسب آمادگی، در صورت اجباری شدن برنامه کاهش انتشار GHG

از آنجا که پروتکل GHG و استاندارد محاسبه و گزارش دهی آن به نام ؛ A Corporate Accounting and Reporting Standard

یکی از معتبرترین استانداردهای جهانی مورد استفاده در ارتباط با این مبحث بوده و همخوانی کامل با استاندارد ISO 14064 دارد به عنوان موضوع این یادداشت و نوشتارهای بعدی انتخاب شده تا بدنبال آشنایی با سه بخش مختلف استاندارد ISO 14064 ، بتوان دیدگاه جامع تری  نسبت به امر فوق ایجاد نمود و بدین ترتیب کمکی هرچند ناچیز در فراهم سازی زمینه استقرار برنامه های ملی و بین المللی کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در کشور عزیزمان به انجام برسانیم.

دیدگاه ها بسته شده است