پروتکل GHG) Greenhouse Gas Protocol) و مدیریت انتشار گازهای گلخانه ای (۱۱)

ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵ و ارتباط با نظام مدیریت ریسک ISO 9001:2015 بخش ۹
تیر ۲۵, ۱۳۹۴
ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵ و ارتباط با نظام مدیریت ریسک ISO 9001:2015 بخش ۱۰
تیر ۲۹, ۱۳۹۴

پروتکل GHG) Greenhouse Gas Protocol) و مدیریت انتشار گازهای گلخانه ای (۱۱) | Ics ایران

سری یادداشت های مهندس فضل اله کامیاب مدیر پروژه های کیفیت ساختمان و ارزیاب زیست محیطی ICS

مدیریت کیفیت موجودی Managing Inventory Quality

یک شرکت جهت اجرای سیستم مدیریت کیفیت موجودی می تواند مراحل زیر را به اجراء بگذارد:

۱- انتخاب و ایجاد یک تیم جهت استقرار، اجراء و بهبود سیستم فوق

۲- تهیه برنامه کیفیت؛ این برنامه در ابتدای پروژه و جهت اجرای سیستم تدوین می گردد و دربرگیرنده کلیه مراحل کاری از آغاز تا پایان و تهیه گزارش می باشد. این روشها و عملیات می تواند با سیستمهای مدیریت کیفیت موجود مانند ISO یکپارچه شوند.

۳- چک و کنترل کامل کیفیت در کلیه مراحل و فرآیندهای جمع آوری اطلاعات، مستندسازی و انجام محاسبات. جهت انجام عملیات فوق     می توان از راهنمای ارائه شده در استاندارد موجود استفاده نمود.

۴- چک و کنترل کیفیت براساس ویژگیها، دسته بندیها و منابع ؛ که شامل اعمال بررسی دقیق تر بر روی کیفیت عملکرد فرآیند اندازه گیری و کنترل موجودی از طرق مختلف ؛ ارزیابی حدود مرزی، روشهای محاسبه مجدد، رعایت اصول پنج گانه گزارش موجودی، کیفیت داده های ورودی و نوع منابع دسترسی به داده های فوق. بطور مثال بررسی اینکه آیا صورتحساب برق مصرفی یا استفاده از کنتور برق می تواند بهترین مرجع دسترسی به داده ها باشد یا نه؟ همچنین بررسی آنچه که باعث بروز عدم قطعیت داده ها می شود می تواند مدنظر قرار گیرد.

۵-  بازنگری محاسبات و گزارش نهایی موجودی؛ این بازنگری ها در سه سطح مختلف : بازنگری در امور مهندسی، علمی و دیگر جنبه های تکنیکی و به دنبال آن بازنگری مدیریتی در مصوبات و تائیدیهای کنترل موجودی و نهایتا بازنگری مربوط به متخصصان خارج از شرکت انجام   می پذیرد

۶- ایجاد پس خور مناسب در شرکت؛ نتایج بازنگریهای انجام شده در مرحله قبلی و هرگونه نتایج مرتبط با سیستم مدیریت کیفیت موجودی باید بطور مناسب و مطلوب و مطابق روش اجرایی به تیم نامبرده در مرحله اول برگشت و بازخورد شود تا اصلاحات لازم انجام و بهبود در اقدامات اجرایی حاصل گردد.

۷- ایجاد روش اجرایی جهت گزارشدهی، مستندسازی و بایگانی مطالب و اطلاعات؛ این روش اجرایی باید نحوه بایگانی سوابق، دسته بندی اطلاعات و تعیین آندسته از اطلاعاتی که باید به ذینفعان ارائه شود را مشخص نماید.

دیدگاه ها بسته شده است