پروتکل GHG (Greenhouse Gas Protocol) و مدیریت انتشار گازهای گلخانه ای (۱۰)

عملیات خوب کشاورزی ایران (ایران گپ) نقاط کنترلی و معیارهای پذیرش برای مدیریت جامع مزرعه آبزی‌پروری-۱
تیر ۱۹, ۱۳۹۴
ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵ و ارتباط با نظام مدیریت ریسک ISO 9001:2015 بخش ۸
تیر ۲۲, ۱۳۹۴

پروتکل GHG (Greenhouse Gas Protocol) و مدیریت انتشار گازهای گلخانه ای (۱۰) | Ics ایران

سری یادداشت های آقای مهندس فضل اله کامیاب مدیر پروژه های ساختمانی و ارزیاب سیستم های زیست محیطی

مدیریت کیفیت موجودی Managing Inventory Quality

اطلاعات با کیفیت، قابل اعتماد بوده و از ارزش بیشتری نسبت به اطلاعات با کیفیت کمتر برخوردار می باشد زیرا که بی کیفیت بودن اطلاعات ضمن بی اعتبار کردن ارزش کاری می تواند به صدور جریمه های قانونی نسبت به سازمان منجر شود . یک سیستم مدیریت کیفیت موجودی از بروز خطا در اندازه گیری و گزارش دهی پیشگیری نموده و آن را اصلاح می کند و در نتیجه باعث بهبود کلی کیفیت موجودی می گردد. سیستم کیفیت موجودی باید بخوبی تعیین و تعریف شده و در نتیجه یک چارچوب مناسب جهت اجرای برنامه موجودی (inventory program) ایجاد و برقرار نماید. یکی از اهداف استقرار سیستم فوق حصول اطمینان از رعایت اصول پنج گانه محاسبه و گزارشدهی موجودی گازهای   گلخانه ای (که قبلا معرفی شد) می باشد. چارچوب این سیستم بر روی اجزاء سازمانی، مدیریتی و تکنیکی یک موجودی متمرکز بوده و شامل : متدها و روشها (methods) ، داده ها (data) ، سیستمها و روشها (inventory processes and systems) و مستندسازی (documentation) می باشد.

متدها جزء جنبه های تکنیکی سیستم مدیریت کیفیت موجودی است و شرکت یا سازمان لازمست متدولوژی مناسبی را جهت تخمین میزان انتشار انتخاب نماید تا بطور دقیق مشخصات منابع انتشار را نشان دهد. پروتکل GHG متدها و ابزار مختلفی را جهت رسیدن به این هدف تدارک دیده است. با طراحی و ایجاد یک برنامه موجودی و سیستم مدیریت کیفیت می توان آمادگی لازم جهت انتخاب ، بکارگیری و بروز سازی این متدها را فراهم کرده و در مواردیکه تحقیقات جدیدی به انجام رسیده و تغییراتی در بازار و شرایط عملیاتی ایجاد شود، خود را با آن منطبق نماید.

داده ها شامل اطلاعات پایه ای و اساسی در سطوح فعالیتی، فاکتورهای انتشار، فرآیندها و عملیات می باشد و لذا کیفیت آنها بسیار مهم می باشد و هیچ متدولوژی نمی تواند کیفیت پائین داده ها را جبران نماید.

سیستمها و فرایندهای موجودی شامل روشهای اجرایی مرتبط با موضوعات: سازمانی، مدیریتی و تکنیکی جهت تهیه موجودی GHG بوده و    می توانند با دیگر فرآیندها و روشهای کیفیتی موجود در سازمان آمیخته و یکپارچه شوند.

مستندسازی شامل سوابق مرتبط با: متدها، داده ها، فرآیندها، سیستمها، فرضیه ها و محاسبات بکار رفته جهت آماده سازی موجودی می باشد. این سوابق و اطلاعات باید کاملا شفاف و قابل اعتماد باشند. اگر اطلاعات فوق قابل اعتماد نبوده و نتواند ارتباط مطلوبی مابین ذینفعان داخلی و خارجی برقرار نماید کاملا بدون ارزش و اعتبار می باشد.

دیدگاه ها بسته شده است