نمونه روش اجرایی ارزیابی تامین کنندگان -ایزو ISO 9001 و ایزو ISO 22000

صدور گواهی اعتبار بخشی ایزو ISO 17025 شرکت سیمان ارومیه توسط ILAC-ANALITICA
مهر ۱۰, ۱۳۹۳
الزامات فارم های خوب شیلاتی GGAP – قسمت سوم
مهر ۱۸, ۱۳۹۳

نمونه روش اجرایی ارزیابی تامین کنندگان -ایزو ISO 9001 و ایزو ISO 22000 | Ics ایران

هدف: اطمینان حاصل نمودن از اینکه تامین کننده قابلیت تامین مواد اولیه و خدمات مورد نیاز را دارا است.

محدوده و دامنه کاربرد:این دستورالعمل جهت تامین کنندگان مواد اولیه و خدماتی که در حیطه سیستم ISO 22000/ISO9001  شناسایی شده اند، کاربرد دارد.

مدیر بازرگانی مسئولیت انجام ارزیابی تامین کنندگان و انتخاب آنها و بروز نمودن لیست تامین کنندگان معتبر را به عهده دارد.

شرح:مدیر بازرگانی موظف است اقدام به ارزیابی تامین کنندگانی که مواد اولیه شرکت را تامین می کنند نماید.

-مدیر بازرگانی موظف است با هماهنگی با سایر مدیران اقدام به ارزیابی تامین کنندگان مطابق با چک لیست و گزارش ارزیابی تامین کنندگان نموده و در صورت اثبات توانمندی نام تامین کننده را در لیست تامین کنندگان معتبر درج نماید. در هنگام تصمیم گیری برای انتخاب تامین کنندگان با توجه به لیست تامین کنندگان معتبر اقدام به عقد قرارداد می نماید.

جهت انجام ارزیابی تامین کنندگان موارد ذیل به ترتیب صورت می پذیرد.

–          برای تامین کنندگان تولیدی و فروشنده اقدامات ذیل صورت می پذیرد.

۱-پرسنل متخصص ( تجربیات، تخصص و صلاحیت آنها محیطی که تولید در آنها صورت می گیرد. (فضای تولید و انبار )

تجهیزات تولیدی ( از لحاظ توانمندی و قابلیت انجام فعالیتها ) و سیستم بهداشتی و پرسنلی و سوابق قبلی مثبت تامین کننده مورد بررسی قرار میگیرد.

۲-محاسبه امتیاز و در صورت کسب امتیاز مورد نیاز درج در لیست تامین کنندگان معتبر

نحوه محاسبه امتیازات تامین کنندگان به شرح زیر میباشد:

جدول ضرایب رتبه ارزیابی تامین کننده

رتبه

ضعیف

متوسط

خوب

خیلی خوب

ضریب

۱

۲

۳

۴

امتیاز

رتبه

 ۲۵ < X  <   ۰

۱

۵۰ X  <  <  ۲۵

۲

۸۰ X  <  < 50

۳

۱۰۰ X <  < 80

۴

امتیاز کل با توجه به فرمول ذیل محاسبه می شود:     

                                                                                            ۱۰۰× مقدار امتیاز پایه  = امتیاز کل

                                                                                                      امتیاز ایده آل

 بالاترین امتیاز کسب شده با فرمول بالا ۱۰۰ می باشد.

* جهت انتخاب تامین کنندگان معتبر، حتماً حداقل رتبه اخذ شده ۳ میباشد یعنی در صورتی تامین کننده به عنوان تامین کننده معتبر شناخته خواهد شد که حداقل رتبه ۳ را کسب کرده باشد. اگر رتبه تامین کننده از ۳ کمتر گردید و از طرفی تنها تامین کننده نیز باشد به تشخیص مدیریت ارشد خرید از آن تامین کننده امکان پذیر است به ویژه اگر میزان رعایت اصول بهداشتی توسط ایشان بسیار خوب بوده باشد.

 ارزیابی تامین کنندگان خدماتی:

۱-ارزیابی از محل

۲-تکمیل فرم ارزیابی شرکتهای خدماتی

۳-محاسبه امتیاز کسب شده مطابق نحوه محاسبه امتیازات و تامین کنندگان

۴-درج در لیست تامین کنندگان معتبر

 نحوه محاسبه امتیازات تامین کنندگان خدماتی 

رتبه

ضعیف              متوسط                خوب

امتیاز

 ۱                         ۲                           ۳

 

  • حداقل امتیاز کل کسب شده جهت درج در لیست تامین کنندگان معتبر ۹ امتیاز می باشد. در صورتیکه تامین کنندگان مورد تایید و دارای صلاحیت شناخته شوند، مشخصات آنان در لیست تامین کنندگان معتبر درج می گردد.
  • -در صورت عدم رضایتمندی از ارائه مواد و خدمات تامین کننده با صلاحدید مدیر تضمین کیفیت و مدیر کارخانه، نام تامین کننده از لیست تامین کنندگان معتبر حذف می گردد.
  • در صورتیکه مواد اولیه تامین کننده سه بار متوالی از ۵ بار مرجوع گردد. از لیست تامین کنندگان معتبر حذف می گردد و در صورت رد شدن ۳/۲ ورودی های به صورت سه بار متوالی پیمانکار از لیست تامین کنندگان معتبر حذف می گردد.
  • سالی یکبار همه تامین کنندگان موجود مجدد ارزیابی می شوند تا اگر تامین کننده نامعتبری ارتقاء یافت به لیست تامین کنندگان معتبر راه یابد و بالعکس
  • در صورتیکه مشتری به عللی شکایت داشته و پس از بررسی مشخص گردد که علت اصلی مرتبط به محموله ارسالی هر یک از تامین کنندگان یا به خدمات ارائه شده از سوی ایشان مربوط باشد. موارد در پرونده تامین کننده مربوط ثبت و نگهداری می شود. تا در هنگام بهنگام سازی لیست تامین کنندگان مورد توجه و تصمیم گیری قرار گیرد.

کلیه سوابق و ارزیابیهای انجام پذیرفته و لیستهای معتبر مطابق روش اجراییکنترل سوابق ISO22000:2005/ISO9001:2008   نگهداری و حفظ می گردد.

فرم ارزیابی تامین کنندگان ( فروشندگان و تولید کنندگان )

کد فرم:

تامین کننده:

فعالی تامین کننده:                                                                                                تاریخ ارزیابی:

ردیف

پارامترهای ارزیابی

ضعیف

متوسط

خوب

خیلی خوب

۱

سطح کارایی و موثر بودن نظام بهداشتی

۲

توانایی ایفای تعهدات و امکانات تولید و خدمات جانبی

۳

محل انبارش مواد اولیه

۴

امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی

۵

نحوه حمل و نقل مواد مناسب است

۶

سوابق قبلی تامین کننده از لحاظ رعیات ایمنی، بهداشت رضایتبخش است

۷

نگرش کلی تامین کننده به بهداشت مواد اولیه

۸

میزان حسن شهرت تامین کننده

۹

نحوه برخورد با شکایات

۱۰

آیا اطلاعات تخصصی فروشنده در زمینه مورد ارزیابی کافی می باشد

نام و امضاء ارزیابان

امتیاز محاسبه شده:

نتیجه ارزیابی:                                             معتبر                                     نامعتبر

فرم ارزیابی تامین کنندگان خدماتی

کد فرم:

تامین کننده:                                                                                                           

فعالیت تامین کننده :                                                                                     تاریخ ارزیابی:

ردیف

پارامترهای ارزیابی

ضعیف

متوسط

خوب

۱

آیا پیمانکار  دارای پرسنل متخصص درزمینه ارزیابی می باشد؟

۲

آیا پیمانکار دارای تجهیزات مناسب در زمینه ارزیابی می باشد؟

۳

آیا سیستمی برای برقراری ارتباط با صحیح با مشتری وجود دارد؟

۴

آیا سوابق قبلی پیمانکار رضایتبخش است؟

نام و امضاء ارزیابان:

امتیاز محاسبه شده:     معتبر                   نامعتبر

لیست پیمانکاران معتبر از تاریخ          تا

کد:

توضیحات

شرح مواد اولیه یا خدمات ارزیابی شده و پذیرفته شده

آدرس و تلفن و فاکس

نام پیمانکار

ردیف

 

 

 

 

 

 

 

تهیه کننده:                                                                                    تایید کننده:

امضاء:                                                                                           امضاء:

دیدگاه ها بسته شده است