ممیزی ایزو ۲۷۰۰۱ بانک شهر با موفقیت انجام شد.

چک لیست ممیزی ایزو ۹۰۰۱ -فرآیند خرید
فروردین ۲۸, ۱۳۹۳
چک لیست ممیزی ایزو ۹۰۰۱ -بازنگری مدیریت ISO 9001
فروردین ۲۹, ۱۳۹۳

ممیزی ایزو ۲۷۰۰۱ بانک شهر با موفقیت انجام شد. | Ics ایران

ممیزین گروهICS- ACSطی انجام ممیزی مستندات ، ممیزی STAGE 1 و ممیزی STAGE 2 سیستم مدیریت امنیت اطلاعاتISMS بخش IT بانک شهر به شواهد مثبت دال بر استقرار کامل الزامات ایزو ۲۷۰۰۱ در بخش ITبانک شهر دستیابی پیدا نموده و طی جلسه اختتامیه در اسفند ماه سال گذشته موفقیت بانک شهر در استقرار سیستم مدیریت امنیت اطلاعات به اطلاع مدیریت بانک رسید.

در حال حاضر گروه ممیزین با راهبری آقای بهزاد قرشی گزارشات مرحله ای را به اتمام رسانده و مراحل صدور گواهی نامه از مرجع ACS Registrars انگلستان در حال انجام است.

گروه ICS-ACSعملکرد موفقیت آمیز متخصصین و مدیران لایق بانک شهر و همچنین شرکت آموزشی و مشاوره ای  -باتیس کیان ارتباطات را به این بانک معتبر و این شرکت با سابقه تبریک می گوید.

به امید موفقیت های بیشتر ایران و ایرانی سرفراز.

بخش عملیات گروه ICS-ACS

دیدگاه ها بسته شده است