معرفی استاندارد ایزو ۹۰۰۱ ویرایش سال ۲۰۱۵ -بخش دوم

مثال عملی محاسبه موجودی و میزان انتشار گازهای گلخانه ای (۷)
آذر ۱۷, ۱۳۹۴
مثال عملی محاسبه موجودی و میزان انتشار گازهای گلخانه ای (۸)
آذر ۲۳, ۱۳۹۴

معرفی استاندارد ایزو ۹۰۰۱ ویرایش سال ۲۰۱۵ -بخش دوم | Ics ایران

الزامات سیستم های مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱ ویرایش سال ۲۰۱۵ میلادی

۰-۲ اصول مدیریت کیفیت

این استاندارد بین المللی بر پایه اصول مدیریت کیفیت توصیف شده در ISO 9000 بنا شده است . که شامل تشریح و توضیحی برای هراصل، منطقی از چرایی مهم بودن هر اصل برای سازمان، برخی مثال از مزایای مرتبط با هر اصل و مثال هایی از اقدامات برای بهبود عملکرد سازمان هنگام اعمال آن اصل می باشد.

اصول مدیریت کیفیت بر مبنای ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵عبارتند از:

–   مشتری مداری

–   رهبری

–   مشارکت کارکنان

–   رویکرد فرآیندی

–   بهبود

–   تصمیم گیری مبتنی بر شواهد

–   مدیریت روابط.

۰-۳            رویکرد فرآیندی

۰-۳-۱  کلیات

این استاندارد بین المللی، به کارگیری رویکرد فرآیندی را با هدف افزایش رضایت مشتری و از طریق برآورده سازی الزامات مشتری هنگام توسعه، اجرا و بهبود اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت ، ترویج می نماید. الزاماتِ به خصوص که اساسا بر به کارگیری یک رویکرد فرآیندی مورد توجه قرار گرفته در ۴-۴ اشاره شده است.

درک و مدیریت فرآیندهای به هم مرتبط، به عنوان یک سیستم، به اثربخشی و کارایی سازمان در دست یابی به نتایج موردنظر، کمک می نماید. این رویکرد، سازمان را در کنترل روابط متقابل و وابستگی های متقابلِ در میان فرآیندهای سیستم، توانمند می کند به طوری که عملکرد کلان سازمان می تواند ارتقاء یابد.

رویکرد فرآیندی، تعریف و مدیریتِ سیستماتیکِ فرآیندها و تعاملات آن را برای دست یابی به نتایج مورد انتظار در انطباق با خط مشی کیفیت و جهت گیری استراتژیک سازمان ارایه می دهد. مدیریت فرآیندها و سیستم به عنوان یک کُل، می تواند با استفاده از چرخه ی PDCA     (۰-۳-۲ را ببینید) با تمرکز کلان بر تفکر ریسک-بنیان (۰-۳-۳ را ببینید) و با هدف بهره گیری از  منافع حاصله از فرصت ها و پیشگیری از نتایج بر خلاف انتظار، به دست آید.

به کارگیری رویکرد فرآیندی در سیستم مدیریت کیفیت، موارد زیر را توانمند می سازد:

الف) درک و پایداری در برآورده سازی الزامات،

ب) درنظر گرفتن فرآیندها از لحاظ ارزش افزوده،

ت ) دست یابی به عملکرد فرآیندی اثربخش،

ث ) بهبود فرآیندها بر پایه ی ارزیابی داده ها و اطلاعات.

دیدگاه ها بسته شده است