مشاوره طراحی و ساخت

مجموعه ICS/ACS خدمات خود را برای مشاوره طراحی و ساخت در حوزه های مختلفی ارائه می دهد.

تعدادی از این حوزه ها عبارتند از:

- طراحی GMP صنایع غذایی

- طراحی GMP دارویی

- طراحی GMP آرایشی و بهداشتی

- مشاوره طراحی و ساخت

- مشاوره و نظارت بر ساخت