مروری برتکنیک های کنترل کیفیت آماری در ایزو ۹۰۰۱

مرور الزامات ایزو ۱۰۰۰۴ سال ۲۰۱۲
فروردین ۲۷, ۱۳۹۳
چک لیست ممیزی ایزو ۹۰۰۱ در فرآیند آموزش
فروردین ۲۷, ۱۳۹۳

مروری برتکنیک های کنترل کیفیت آماری در ایزو ۹۰۰۱ | Ics ایران

بکارگیری تکنیک های کنترل کیفیت آماری با هدف ایجاد و نگهداری سیستمی برای تجزیه و تحلیل داده ها وبه منظور تحقق رویکرد واقع گرایانه در تصمیم گیری می باشد.این  ابزار ها برای شناسایی اقدامات اصلاحی است بعبارتی یک کنترل off-line(بعد از ایجاد محصول نامنطبق ) است.

در ابتدا مروری برانواع و کاربرد ۵ ابزار مهم کنترل کیفیت آماری( Statistical Quality Controlداشته باشیم:

 این فنون عبارتند از :§نمودار علت و معلول      §نمودار پارتو      §نمودار پراکندگی            §نمودار فراوانی       §هیستوگرام.

۱- نمودار علت و معلول

     برای شناسایی دلایل بروز یک مشکل بکار می‎رود.مشکل در سمت راست یک خط افقی نوشته می‎شود. دلائل مرتبط با بروز مشکل بصورت خطوطی که به خط افقی منجر می‎شوند، نوشته می‎شوند. در مورد عدم انطباقهای محصول دلائل عمده عبارتند از :

                   §          ماشین

                  §          نیروی انسانی

                   §          مواد

                   §          روش

                  §         محیط

   دلائل جزئی‎تر مربوط به هریک از دلائل شناسایی شده در مرحله قبل بصورت خطوطی که به خطوط فرعی منجر می‎شوند، نشان داده می‎شود.

۲-نمودار پارتو

 برای شناسایی عمده‎ترین دلائل بروز مشکل بکار می‎رود.در این حالت باید فراوانی بروز مشکل در ارتباط با هریک از دلائل بلقوه تعیین شود. این دلائل به ترتیب کاهش فراوانی روی محور افقی و میزان فراوانی هریک بصورت میله‎ای که در امتداد محور عمودی بالا آمده‎اند نشان داده شود.نمودار فراوانی تجمعی رسم شود.روی محور عمودی از نقطه ۸۰% خطی افقی رسم می‎کنیم که نمودار تجمعی را در نقطه‎ای قطع کند.از نقطه مزبور خطی به محور افقی عمود می‎کنیم.دلائلی که منجر به ۸۰% مشکلات کیفی می‎شود در یک سوی آن خواهند بود که فعالیتهای بهبود می‎بایستی روی آنها تمرکز یابد.

۳- نمودار پراکندگی

 این نمودار برای تعیین وجود و چگونگی ارتباط بین دو علت یا یک علت و معلول آن کاربرد دارد. این ارتباط می‎تواند :

                §مستقیم باشد ( یعنی با بزرگ شدن یکی دیگری هم افزایش یابد ).

                §معکوس باشد ( یعنی با افزایش یکی دیگری کاهش یابد ).

                §وجود نداشته باشد ( یعنی افزایش و کاهش اولی ارتباطی با افزایش و کاهش دومی نداشته باشد ).

 برای رسم آن حداقل به ۱۰۰ نمونه که مقادیر متفاوت متغیر اول ( X ) را با مقادیر نظیر متغیر دوم ( Y ) مقایسه کند، نیاز داریم.بدین منظور می‎توانیم مقادیر متفاوتی به یکی از متغیرها بدهیم و مقدار نظیر متغیر دوم را اندازه‎گیری کنیم. متوسط مقادیر متغیر اول ( X ) و متوسط مقادیر متغیر دوم ( ‎Y ) را محاسبه می‎کنیم.محور افقی نمودار را به مقادیر X و محور عمودی را به مقادیر Y اختصاص می‎دهیم.نقاط متناظر هر جفت Xi و Yi را روی صفحه نمایش می‎دهیم.

۴-نمودار فراوانی 

 پس از جمع آوری داده‎ها، نمودار فراوانی تعداد دفعاتی که یک مقدار / حالت اتفاق افتاده را نشان می‎دهد.نمودار فراوانی را هم با استفاده از داده‎های متغیر و هم با استفاده از داده‎های وصفی می‎توان رسم کرد.گامهای زیر مراحل رسم نمودار فراوانی را نشان می‎دهد :

        § داده‎ها را جمع آوری کنید ( ثبت اندازه‎‎ها یا تعداد حالتهای مرتبط با موضوع ).

     § تعداد دفعاتی که یک اندازه یا حالت تکرار شده بشمارید.

       § مقادیر خوانده شده یا مشاهده شده را بترتیب صعودی روی محور X و مقدار فراوانی آنها روی محور Y  نشان دهید. توجه داشته باشید که مقادیر نشان داده شده روی محور X باید شامل کلیه مقادیر بین کوچکترین و بزرگترین مقدار خوانده شده باشد ( یعنی شامل آنهایی که اتفاق نیفتاده‎اند هم می‎شود).

 ۵- هیستوگرام

رسم هیستوگرام بسیار به روش رسم نمودار فراوانی شبیه است. مهمترین تفاوت قابل ذکر این است که در هیستوگرام داده‎ها گروه‎بندی می‎شوند. هر گروه از داده‎ها بازه‎ای ( رنجی )‌از مقادیر را در بر می‎گیرد.برای هر زیر گروه سه ویژگی را می‎توان در نظر گرفت :

        § نقطه وسط زیر گروه.

        § بازه (‌ رنج )‌ هر زیر گروه.

        § مرزهای هر زیر گروه.

این رابطه می‎تواند در این مورد به ما کمک کند:  h=R/i  که h عبارتست از تعداد زیر گرو‎ه‎ها و i  عبارتست از بازه (‌ رنج )‌هر زیر گروه ( cell interval )‌

 وR عبارتست از بازه ( رنج )‌کلی که تفاوت بزرگترین مقدار مشاهده شده و کوچکترین مقدار مشاهده شده است.

دیدگاه ها بسته شده است