مدیریت انرژی ایزو ۵۰۰۰۱

توضیحاتی در مورد ایزو ۵۰۰۰۱:

ایزو مدیریت انرژی استفاده از فن آوری نو، کاهش مصرف  حامل های انرژی را در دستور کار قرار می دهد. در جهان اروپا با معرفی استانداردEN 16001 پیشتاز عرضه مدیریت مصرف انرژی بوده و پس از اجرای موفق این استاندارد در سطح اروپا سازمان جهانی ایزوISO اقدام به تدوین استاندارد ایزو ۵۰۰۰۱ در سال ۲۰۱۱ نمود.

مزایای اخذ گواهینامه ایزو  ۵۰۰۰۱:

  • کمک به سازمان ها در ساخت و مصرف بهینه حامل های انرژی
  • کاهش هزینه های تولید به علت کاهش هزینه انرژی
  • انتخاب صحیح ماشین آلات و زیرساخت های مناسب جهت تولید
  • ارتقاء فرهنگ کاری در محصول
  • ارائه معیار صحیح برای اندازه گیری، ثبت و گزارش و هدایت دارائی ها
  • امکان کنترل بهتر امور سازمان
  • بهبود عملکرد زیست محیطی شرکت و حفظ منابع و جلوگیری از آلودگی

در صورت نیاز به آموزش و یا صدور گواهینامه ایزو ۵۰۰۰۱  با ما تماس بگیرید.