مثال عملی محاسبه موجودی و میزان انتشار گازهای گلخانه ای (۲۲)

مثال عملی محاسبه موجودی و میزان انتشار گازهای گلخانه ای (۲۱)
تیر ۲۸, ۱۳۹۵
چرا هنوز سیستم HACCPدر دنیا برای ایمنی موادغذایی توصیه می شود
مرداد ۶, ۱۳۹۵

مثال عملی محاسبه موجودی و میزان انتشار گازهای گلخانه ای (۲۲) | Ics ایران

سری یادداشت هایی از آقای مهندس فضل اله کامیاب ارزیاب ارشد زیست محیطی

Greenhouse Gas Emission Inventory Methodologies for State Transportation Departments

پس از تکمیل فرآیند تعیین موجودی انتشار گازهای گلخانه ای می بایست روشهای اجرایی مناسبی را جهت اطمینان از رعایت اصول: مرتبط بودن، کامل بودن، یکپارچگی، شفافیت و دقیق بودن محاسبات مورد استفاده قرار داد. روشهای اجرایی می تواند نحوه بازنگری اطلاعات و محاسبات را به منظور حصول اطمینان از کیفیت آنها شامل شود. این بازنگریها می تواند در داخل یا خارج سازمان صورت پذیرد. موضوعات و پارامترهای مهم در بازنگری عبارتند از: دقت در انتخاب افرادی که بازنگری را به انجام می رسانند، دستورالعمل مناسب و روشن جهت انجام بازنگری، محاسبات و مستندسازی نتایج.

بازنگری داخلی (Internal Review)

بازنگری و بررسی محاسبات می تواند توسط کارشناسان با صلاحیتی که خودشان در امر تعیین موجودی انتشارات GHG شرکت نداشته اند صورت پذیرد (second-party verification) ، اما در صورت میسر نبودن، همان کارشناسان اولیه می توانند بازنگری را به انجام برسانند. در فرآیند بازنگری کلیه موضوعات مرتبط با تعیین موجودی از قبیل: تمام فایلهای مرتبط با داده ها، برنامه کاری تعیین داده ها، اطلاعات تماس با افراد گردآورنده داده ها و کلیه مستندات اجرای کار می بایست مجددا ارزیابی شوند. بررسی کنندگان می بایست دسترسی کامل به نرم افزارها و ابزار محاسباتی داشته و محاسبات را مجددا با دقت به انجام برسانند و در صورت مواجهه با هرگونه نقص و اشکال، پیشنهاد و توضیحات خود را جهت بررسی نهایی و اصلاح نتایج اعلام نمایند.

بررسی خارجی (External Verification)

قبل از ارائه گزارش موجودی GHG این امکان وجود دارد تا گزارش را توسط طرف سوم (third-party) به تائید رساند. صحه گذاری طرف سوم به همان روش بازنگری و بررسی داخلی به انجام می رسد و تمامی داده ها و برنامه ها و مستندات و غیره را شامل می شود.

عدم قطعیت (Uncertainty)

محاسبه و تخمین میزان انتشار گازهای گلخانه ای در معرض چندین نوع عدم قطعیت قرار دارند ، از عدم قطعیت در دقت داده های فعالیتها (activity data) که به آن (parameter uncertainty) نیز گفته می شود تا عدم قطعیت در دقت محاسبه میزان انتشار جهانی که به (model uncertainty) معروف است، در آن بروز میکند که قطعا در محاسبات میزان انتشار GHG تاثیرگذار می باشد. یک نوع دیگر عدم قطعیت وجود دارد به نام” دانش” که در اثر عدم فهم درست از این موضوع رخ می دهد. عدم قطعیت دانش خود را در متدهای محاسباتی بکار رفته نشان می دهد. عدم قطعیت ها به صورتهای کمی و کیفی هستند که می بایست در گزارش موجودی GHG به آنها اشاره شود. برخس از سازمانها و مراجع معتبر در این خصوص مدلها و راهنماهایی دارند که می توان از آنها بهره جست، به طور مثال دو مورد زیر:

۱- EPA`s Inventory of U.S. Greenhouse Gas Emissions and Sinks

۲- IPCC`s Good Practice Guidance and Uncertainty Management in National Greenhouse Gas

دیدگاه ها بسته شده است