مثال عملی محاسبه موجودی و میزان انتشار گازهای گلخانه ای (۲۱)

صدور گواهی نامه FDA برای شرکت خمیر مایه و الکل رازی
تیر ۵, ۱۳۹۵
مثال عملی محاسبه موجودی و میزان انتشار گازهای گلخانه ای (۲۲)
مرداد ۴, ۱۳۹۵

مثال عملی محاسبه موجودی و میزان انتشار گازهای گلخانه ای (۲۱) | Ics ایران

سری یادداشت هایی از آقای مهندس فضل اله کامیاب ارزیاب ارشد زیست محیطی

Greenhouse Gas Emission Inventory Methodologies for State Transportation Departments

در تدوین و بکارگیری روشهای اجرایی QC جهت جمع آوری و استفاده از داده های عملیاتی بهتر است به نکات مهم زیر توجه گردد:

–         حتی الامکان از ابزارها و نرم افزارهای کاربردی موجود که در یادداشتهای قبلی معرفی شدند استفاده گردد تا خطاها به حداقل برسد

–         داده ها را بصورت الکترونیکی جمع آوری نمائید تا خطاهای ثبت اطلاعات و نسخه برداری از آنها به حداقل برسد

–         اگر یک نوع از داده های عملیاتی در چند گونه محاسبات وارد شدند دقت لازم در واحد بودن منبع و منشاء آن به عمل آورید

–         سعی کنید چک ها و کنترل ها به صورت کامپیوتری صورت پذیرد

–         محاسبات را بصورت برعکس و با تقسیم نمودن میزان انتشارات بدست آمده بر داده های عملیاتی انجام دهید تا به فاکتورهای انتشاراتی اولیه منظور شده در محاسبات برسید و بدین ترتیب از صحیح بودن نتایج حاصله اطمینان حاصل نمائید

مستند نمودن داده های عملیاتی باید به اندازه کافی شفاف و به جزء باشد تا امکان انجام محاسبات مجدد و مستقل توسط دیگران فراهم گردد. اطلاعات مربوط به متدها ، داده ها و منابع آنها ، مفروضات ، شماره تلفن ها ، پرسنل رابط و دیگر اطلاعات لازم را مستند نموده و در دسترس قرار دهید. کلیه فایلهای اطلاعاتی تهیه شده جهت سالهای منظور شده در تعیین موجودی گازهای گلخانه ای می بایست بخوبی حفظ و نگهداری شده و شامل موارد زیر باشد:

–         لیست متدها ، فاکتورهای انتشاراتی ، منابع داده ها و مفروضات بکار رفته جهت هر یک از منابع تولید گازهای گلخانه ای

–         لیست اسامی ، جایگاه سازمانی و اطلاعات تماس کسانی که در تهیه داده ها و اطلاعات نقش داشته اند

–         لیست ابزارهای محاسباتی GHG ، صفحه های گسترده و سیستم مورد استفاده جهت برآورد موجودی گازهای گلخانه ای

–         گزارشات ، صورتجلسات ، ارتباطات نوشتاری مانند نامه و غیره که مربوط به محاسبات یا کیفیت ارزیابی موجودی گازهای گلخانه ای باشد

–         کپی مراجع مورد استفاده در داده هایی که جدید بوده و مربوط به سال جاری کنترل موجودی باشد مانند:

  • ● اسکن کپی داده های دریافتی
  • ● لیست کامل مراجع داده های صادر شده در خصوص موجودی انتشار

● کپی فایل های دانلود شده ، pdf ها و دیگر داده های الکترونیکی

دیدگاه ها بسته شده است