مثال عملی محاسبه موجودی و میزان انتشار گازهای گلخانه ای (۲۰)

سمینار الزامات استاندارد های فراوری غذایی در بیمارستان ها
خرداد ۱۷, ۱۳۹۵
صدور گواهی نامه FDA برای شرکت خمیر مایه و الکل رازی
تیر ۵, ۱۳۹۵

مثال عملی محاسبه موجودی و میزان انتشار گازهای گلخانه ای (۲۰) | Ics ایران

سری یادداشتهایی از آقای مهندس فضل اله کامیاب ارزیاب ارشد زیست محیطی

Greenhouse Gas Emission Inventory Methodologies for State Transportation Departments

WRI (World Resources Institute)  ، انجمن جهانی WRI نیز دارای چندین ابزار محاسبه گازهای گلخانه ای است که جهت استفاده در تعیین موجودی GHG کاربرد دارد. نرم افزارهای فوق براساس برنامه اکسل پایه گذاری شده که علاوه بر بکارگیری در بخشهای خاص    (Sector Specific) بصورت غیربخشی (Cross Sectoral) استفاده نمود. لذا برای دپارتمان حمل و نقل DOT این شرایط فراهم می باشد تا انتشار گازهای گلخانه ای در حوزه های مختلف مانند: احتراق در تجهیزات ثابت، انرژی خریداری شده، گازهای خروجی وسایل حمل و نقل و سردکننده ها را با استفاده از این نرم افزارها محاسبه و گزارش نماید.

علاوه بر ابزار نامبرده ، نرم افزارها و مدلهای دیگری وجود دارند که فقط به ذکر آنها پرداخته و از توضیح بیشتر خودداری می نماییم:

CARROT , MOVES 2010 , EPA`s NON ROAD Model , PaLATE , GREET Fleet , RCM

مدیریت کیفیت موجودی (MANAGING INVENTORY QUALITY)

تعیین میزان انتشار گازهای گلخانه ای بصورت تخمینی بوده و تا حدی عدم دقت در آن نهفته است.  میزان دقت بستگی به کیفیت فرآیند جمع آوری داده ها و انجام محاسبات دارد. در این راستا می بایست؛ گردآوری داده ها، استفاده از متدولوژی مناسب، نگهداری مناسب سوابق، بررسی عدم قطعیتها و جمع بندی آنها و همچنین بهبود مستمر مدنظر قرار گرفته و بکار بسته شود. بهبود مستمر از طریق بکارگیری روش سیستماتیک و شفاف در امور کنترلی و تضمین کیفیت فراهم می گردد، لذا دپارتمان حمل و نقل DOT می بایست روشهای مناسب QC و QA را مورد استفاده قرار دهد.

روشهای اجرایی کنترل کیفیت

کنترل کیفیت طبق تعریف IPCC عبارتست از یک سیستم روتین از فعالیتهای فنی است که کیفیت موجودی گازهای گلخانه ای را اندازه گیری می نماید. این سیستم باید قادر باشد؛ یکپارچگی ، صحت و کامل بودن داده ها را کنترل نموده و خطاها و نقایص آنها را مشخص نماید. همچنین از طریق این سیستم و روشهای اجرایی آن می بایست نحوه مستندات سازی و نگهداری سوابق تعیین و بکارگرفته شود. جهت جمع آوری، نگهداری و استفاده از داده های عملیاتی و فاکتورهای انتشاراتی و دیگر اطلاعات مورد استفاده در برآورد موجودی انتشار گازهای GHG  می بایست روش اجرایی تهیه و بکار بسته گردد. این روشهای اجرایی می بایست به بروز کمترین اشتباه و خطا در مراحل انجام کار شود.

دیدگاه ها بسته شده است