مثال عملی محاسبه موجودی و میزان انتشار گازهای گلخانه ای (۱۵)

صدور گواهی نامه استاندارد پلاستیک سبز Bioplasticاز نهاد ACS Canada
اسفند ۱۸, ۱۳۹۴
صدور اولین گواهی نامه FDA برای یک شرکت ایرانی پس از ۵سال تحریم
فروردین ۳۱, ۱۳۹۵

مثال عملی محاسبه موجودی و میزان انتشار گازهای گلخانه ای (۱۵) | Ics ایران

سری یادداشت هایی از آقای مهندس فضل اله کامیاب ارزیاب زیست محیطی ICS

Greenhouse Gas Emission Inventory Methodologies for State Transportation Departments

یکی دیگر از موارد انتشاردهنده گازهای گلخانه ای در اسکوپ ۳، گازهای حاصل از سفرهای کاری از قبیل بازدید از سایت و جلسات است. این سفرها معمولا با وسایل نقلیه مسافربری، تاکسی و حمل و نقل عمومی مانند ترن و اتوبوس صورت می پذیرد. باید توجه داشت که محاسبه انتشار گازهای گلخانه ای فقط محدود به احتراق سوخت در وسایل نقلیه بوده و ان بخش از انتشار گازهایی که در اثر تولید سوخت و ساخت وسایل نقلیه تولید می شوند در این محاسبات منظور نمی گردند.

یکی از راههای محاسبه انتشار گازهای گلخانه ای حاصل از مسافرتهای کاری، برآورد و تعیین مسافتهای طی شده می باشد. با استفاده از فرمول حاصلضرب مقدار مسافت طی شده در فاکتور انتشار می توان میزان انتشار گازهای گلخانه ای را محاسبه نمود. با استفاده از متدولوژی ارائه شده در راهنمای فدرال Federal GHG Guidance می توان پاسخ مربوطه را بدست آورد. طبق مندرجات این راهنما، انتشار گازها به دو بخش مسافرتهای هوایی و زمینی تقسیم می شود.

جهت محاسبه میزان انتشار گازهای گلخانه ای ناشی از مسافرتهای هوایی از ۲ جدول زیر استفاده می شود:

جدول داده های عملیاتی مسافرتهای هوایی

              داده های عملیاتی

                      منابع اطلاعاتی

        محل دسترسی به اطلاعات

  مسافت طی شده در سه حالت کوتاه،

           متوسط و طولانی

      سوابق آژانسها سا دیگر سوابق مسافرتها

         دفاتر آژانسها و دفاتر مالی

جدول فاکتورهای انتشار مسافرتهای هوائی

                               مسافت طی شده

                                 (نوع و حالت)

 فاکتور انتشار CO2

متریک تن به ازاء مایل

 فاکتور انتشار N20

متریک تن به ازاء مایل

 فاکتور انتشار CH4

متریک تن به ازاء مایل

مسافت کوتاه (کمتر از ۳۰۰ مایل)

۰۰۰۲۷۷/۰

۰۰۰۰۰۰۰۰۸۵/۰

۰۰۰۰۰۰۰۱۰۴/۰

مسافت متوسط (بیشتر از ۳۰۰ و کمتر از ۷۰۰ مایل)

۰۰۰۲۲۹/۰

۰۰۰۰۰۰۰۰۸۵/۰

۰۰۰۰۰۰۰۱۰۴/۰

مسافت طولانی (بیشتر از ۷۰۰ مایل)

۰۰۰۱۸۵/۰

۰۰۰۰۰۰۰۰۸۵/۰

۰۰۰۰۰۰۰۱۰۴/۰

کلاس نامعلوم

۰۰۰۲۷۱/۰

۰۰۰۰۰۰۰۰۸۵/۰

۰۰۰۰۰۰۰۱۰۴/۰

ادامه مطلب فوق در یادداشت بعدی آورده خواهد شد.

دیدگاه ها بسته شده است