مثال عملی محاسبه موجودی و میزان انتشار گازهای گلخانه ای (۱۳)

صدور گواهینامه رعایت استاندارد ۲۰۱۵: ۱۶۰۷۵ ISO آب بازیافت توسط ACS کانادا
بهمن ۳, ۱۳۹۴
مثال عملی محاسبه موجودی و میزان انتشار گازهای گلخانه ای (۱۴)
بهمن ۲۰, ۱۳۹۴

مثال عملی محاسبه موجودی و میزان انتشار گازهای گلخانه ای (۱۳) | Ics ایران

سری یاداشت هایی از آقای مهندس فضل اله کامیاب ارزیاب ارشد زیست محیطی ICS

Greenhouse Gas Emission Inventory Methodologies for State Transportation Departments

همانطور که در یادداشت قبلی هم گفته شد استفاده از روشها و راهنماهای ملی یا محلی جهت محاسبه میزان انتشار گازهای گلخانه ای حاصل از ایاب و ذهاب پرسنل کاملا متداول و مرسوم است. یکی از این راهنماها مربوط به تحقیقات و بررسیهای به عمل آمده توسط Census ACS می باشد که وسایل نقلیه را در ۱۰ گروه تقسیم بندی کرده و فاکتور انتشار آنها را طبق جدول زیر معرفی کرده است.

جدول فاکتور انتشار وسایل نقلیه

     نوع وسیله نقلیه

    نوع سوخت

CO2

متریک تن به ازاء هر مایل

                CH4

متریک تن به ازاء هر مایل

              N2O

  متریک تن به ازاء هر مایل

      خودروی شخصی

      بنزین

۰۰۰۳۶۴/۰

۰۰۰۰۰۰۰۳۱/۰

۰۰۰۰۰۰۰۳۲/۰

    خودروی شاسی بلند

      بنزین

۰۰۰۵۱۹/۰

۰۰۰۰۰۰۰۳۶/۰

۰۰۰۰۰۰۰۴۷/۰

    خودروی شاسی بلند

     گازوئیل

۰۰۰۵۶۱/۰

۰۰۰۰۰۰۰۰۱/۰

۰۰۰۰۰۰۰۰۲/۰

   خودروی اشتراکی دو نفره

      بنزین

۰۰۰۱۸۲/۰

۰۰۰۰۰۰۰۱۶/۰

۰۰۰۰۰۰۰۱۶/۰

 خودروی اشتراکی چهار نفره

      بنزین

۰۰۰۱۳/۰

۰۰۰۰۰۰۰۰۹/۰

۰۰۰۰۰۰۰۱۲/۰

            اتوبوس

     گازوئیل

۰۰۰۱۰۷/۰

۰۰۰۰۰۰۰۰۱/۰

۰۰۰۰۰۰۰۰۱/۰

             مترو

       برقی

۰۰۰۱۶۳/۰

۰۰۰۰۰۰۰۰۴/۰

۰۰۰۰۰۰۰۰۲/۰

       ترن درون شهری

     گازوئیل

۰۰۰۱۷۲/۰

۰۰۰۰۰۰۰۰۲/۰

۰۰۰۰۰۰۰۰۱/۰

       ترن بین شهری

     گازوئیل

۰۰۰۱۸۵/۰

۰۰۰۰۰۰۰۰۲/۰

۰۰۰۰۰۰۰۰۱/۰

    دوچرخه یا پیاده روی

        –

              –

              –

                 –

توجه به اعداد جدول و مقایسه آنها با یکدیگر خالی از لطف نیست، به خصوص در مورد گاز C02

با دسترسی به فاکتور انتشار در جدول بالا امکان محاسبه میزان انتشار گازهای گلخانه ای میسر می گردد زیرا که با استفاده از حاصلضرب فاکتور انتشار در میزان مصرف سوخت و یا مسافت طی شده، امر فوق محقق می گردد لذا در مرحله بعدی با استفاده از مطالعات به عمل آمده توسط موسسات و مراکز مرتبط و همچنین تحقیق و بررسی در نحوه و گستردگی استفاده پرسنل از نوع وسیله نقلیه کاربردی می بایست داده های فوق را استخراج کرد. در یادداشت بعدی نحوه ادامه روش محاسبه میزان انتشار گازهای گلخانه ای حاصل از ایاب و ذهاب پرسنل و نتایج حاصله در چارچوب اسکوپ ۳ پیگیری خواهد شد.

دیدگاه ها بسته شده است