مثال عملی محاسبه موجودی و میزان انتشار گازهای گلخانه ای (۱۲)

مثال عملی محاسبه موجودی و میزان انتشار گازهای گلخانه ای (۱۱)
دی ۲۲, ۱۳۹۴
صدور گواهینامه رعایت استاندارد ۲۰۱۵: ۱۶۰۷۵ ISO آب بازیافت توسط ACS کانادا
بهمن ۳, ۱۳۹۴

مثال عملی محاسبه موجودی و میزان انتشار گازهای گلخانه ای (۱۲) | Ics ایران

سری یادداشت هایی از آقای مهندس فضل اله کامیاب ارزیاب بین المللی زیست محیطیICS

Greenhouse Gas Emission Inventory Methodologies for State Transportation Departments

یکی از موارد انتشار دهنده گازهای گلخانه ای که در اسکوپ ۳ منظور می گردد میزان گازهای منتشره حاصل از ایاب و ذهاب کارمندان و پرسنل است. گازهای ناشی از احتراق سوخت وسایل نقلیه جابجایی پرسنل شامل: CO2، CH4، N2O می باشد. محاسبه میزان انتشار گازهای منتشره حاصل از ایاب و ذهاب نیازمند داده های عملیاتی (Activity Data) مرتبط با تناوب رفت و آمد و وسیله مورد استفاده     می باشد. بهترین راه دسترسی به داده های عملیاتی، بررسی نوع و تعداد رفت و آمدهای متداول کارمندان و استفاده از فرمول؛ حاصلضرب متوسط سوخت مصرفی در فاکتور انتشار گاز ناشی از سوخت مورد نظر می باشد. راهنمای Federal GHG Guidance چگونگی جمع آوری اطلاعات و محاسبه میزان انتشار گازها را بطور خلاصه در جدول زیر آورده است

جدول داده های عملیاتی ایاب و ذهاب پرسنل

                           داده های عملیاتی

                                   منبع اطلاعات

تعداد سفرهای پرسنل به تفکیک نوع وسیله

(وسیله شخصی، اتوبوس، ترن و غیره)

تحقیق و بررسی از پرسنل

تعداد سفرهای هفتگی به تفکیک نوع وسیله

تحقیق از پرسنل یا استفاده از تحقیقات ملی یا محلی انجام شده

)مانند (Census Bureau

تعداد روزهای ایاب و ذهاب در سال

تحقیق از پرسنل یا استفاده از عدد ۲۳۰ روز به پیشنهاد

Federal GHG Guidance

مقدار مسافت طی شده به تفکیک نوع وسیله

(بر حسب مایل یا کیلومتر)

تحقیق از پرسنل، سوابق مربوط به مسافت های طی شده یا تحقیقات ملی

و یا محلی انجام شده )مانند (Census Bureau

استفاده از روشها و راهنماهای ملی یا محلی جهت محاسبه میزان انتشار گازهای گلخانه ای حاصل از ایاب و ذهاب پرسنل کاملا متداول و مرسوم است. یکی از این راهنماها مربوط به تحقیقات و بررسیهای به عمل آمده توسط Census ACS می باشد که وسایل نقلیه را در ۱۰ گروه تقسیم بندی کرده و فاکتور انتشار آنها را اعلام نموده است که در یادداشت بعدی آورده خواهد شد.

 

دیدگاه ها بسته شده است