مثال عملی محاسبه موجودی و میزان انتشار گازهای گلخانه ای (۸)

معرفی استاندارد ایزو ۹۰۰۱ ویرایش سال ۲۰۱۵ -بخش دوم
آذر ۱۸, ۱۳۹۴
صدور گواهینامه استاندارد مدیریت انطباق ISO 19600 از ACS Canada
آذر ۲۴, ۱۳۹۴

مثال عملی محاسبه موجودی و میزان انتشار گازهای گلخانه ای (۸) | Ics ایران

Greenhouse Gas Emission Inventory Methodologies for State Transportation Departments

سری یادداشت هایی از آقای مهندس فضل اله کامیاب ارزیاب زیست محیطی ICS

یکی دیگر از منابع انتشار گازهای گلخانه ای سیستم تصفیه فاضلاب است که گازهای تولیدی آن در اثر تجزیه مواد آلی ایجاد می شود. یکی از نمونه های بارز تولید اینگونه گازها تانکهای سپتیک است.

میزان انتشار گازهای گلخانه ای در تصفیه کننده های فاضلاب، برابر حاصل ضرب مقدار فاضلاب تصفیه شده در فاکتور انتشار مربوطه می باشد.

یکی از راههای برآورد مقدار فاضلاب انسانی، استفاده از جداول و مقادیر تخمینی است که بطور مثال در پروتکل LGO موجود می باشد. راهکار دیگر،استفاده از مقدار BOD به ازاء شبانه روز است. نکته قابل توجه این است که اگر سیستم تصفیه فاضلاب توسط دپارتمان حمل و نقل(DOT) مورد استفاده قرار گیرد محاسبه میزان انتشار گازهای گلخانه ای در قالب اسکوپ ۱ صورت می پذیرد و در غیر اینصورت (انجام تصفیه فاضلاب در خارج از حوزه کاری DOT) محاسبات به اسکوپ ۳ منتقل می شود.

یکی دیگر از راههای ساده و جایگزین، محاسبه مقدار فاضلاب انسانی با استفاده از تحقیقات به عمل آمده قبلی و بکارگیری روش تخمینی است. براساس تحقیقات صورت پذیرفته مقدار فاضلاب انسانی ایجاد شده به ازاء هرفلاش حدود ۴ گالن است، لذا مقدار کلی فاضلاب تولیدی در طول شبانه روز عبارتست از :

                                      مقدار فاضلاب تولیدی روزانه  ₌  ۴ × تعداد فلاشها در روز × تعداد پرسنل

از دیگر موارد منتشرکننده گازهای گلخانه ای که در چارچوب اسکوپ ۱ قرار می گیرد؛ یکی گازهای ناشی از فرآیند تولید و دیگری دفن زباله در زمینها (landfill) می باشد که موارد فوق در DOT کاربرد و مصداق ندارد لیکن در صورت وجود موردی هرکدام از موضوعات نامبرده منتشر کننده گازهای GHG، می توان از اطلاعات موجود در پروتکل LGO یا راهنمای IPCC استفاده و بهره برداری نمود.

همچنین موارد تغییر ساختار زمین یا استفاده از زمین به گونه ای که موجب افزایش یا کاهش انتشار گازهای گلخانه ای شود مانند: توسعه جنگل یا جنگل زدایی، تخلیه زباله در زمینهای خالی، توسعه فضای سبز و غیره در مورد DOT مصداق ندارد.

دیدگاه ها بسته شده است