مثال عملی محاسبه موجودی و میزان انتشار گازهای گلخانه ای (۶)

مثال عملی محاسبه موجودی و میزان انتشار گازهای گلخانه ای (۵)
آذر ۱, ۱۳۹۴
آزمایشگاه شرکت تین دامداران اولین آزمایشگاه بین المللی صنایع غذایی ایران با اعتبار ILAC-ANALITICA
آذر ۱۵, ۱۳۹۴

مثال عملی محاسبه موجودی و میزان انتشار گازهای گلخانه ای (۶) | Ics ایران

Greenhouse Gas Emission Inventory Methodologies for State Transportation Departments

سری یادداشت هایی از آقای مهندس فضل اله کامیاب ارزیاب زیست محیطی ICS

پس از تهیه اطلاعات اولیه مطابق جدول معرفی شده در یادداشت قبلی ، فاکتورهای انتشار نیز از جداول پیوست پروتکل LGO استخراج شده و با استفاده از فرمول A (یادداشتهای قبلی) می توان مقدار گازهای گلخانه ای را محاسبه نمود.

همچنین در صورت عدم دسترسی به اطلاعات اولیه (جدول موجود در یادداشت قبلی) می توان از روشهای جایگزین و به صورت تخمینی به اطلاعات و داده های فوق دست یافت. پروتکل LGO جدول زیر را به همین منظور معرفی نموده است.

جدول اطلاعات و داده های عملیات احتراق حاصل از وسایل سیار با استفاده از روشهای جایگزین

متدولوژی جایگزین

داده های پیشنهادی

منبع دسترسی به اطلاعات

متد ۱:

تخمین سوخت مصرفی براساس مسافت طی

شده در سال (جهت انتشار CO2 )

کلاسه بندی وسایل نقلیه و نوع سوخت مصرفی آنها

-موجودی انتشار وسایل نقلیه

-مدیر ناوگان

مسافت پیمایش سالانه وسایل نقلیه براساس نوع

کلاس آنها

-مسافت سنجها

-سوابق نگهداری وسایل نقلیه

-سوابق ثبت مسافتها

مصرف متوسط سوخت وسایل نقلیه

www.fueleconomy.gov

متد ۲:

تخمین مبلغ پرداختی جهت خرید سوخت

(جهت انتشار CO2 )

کل مبلغ پرداختی جهت خرید هر نوع سوخت

فاکتورها و سوابق خرید سوخت

متد ۳:

استفاده از اطلاعات مصرف سوخت در سالی که

اطلاعات آن موجود باشد (جهت انتشار CO2 )

اطلاعات مربوط به سال فوق

هرگونه منبع اطلاعاتی ذکر شده در

موارد قبل

متد ۴:

تخمین مسافت طی شده براساس مقدار سوخت

خریداری شده ( جهت انتشار CH4 و N2O )

مصرف سوخت براساس نوع وسیله نقلیه

-فاکتورهای خرید سوخت

-سوابق نگهداری وسایل نقلیه

مصرف سوخت براساس مسافت طی شده وسایل نقلیه

-سوابق موجود در دپارتمانها و

www.fueleconomy.gov

تقسیم بندی مسافتهای طی شده شهری و جاده ای

-سوابق موجود در دپارتمانها

-متوسط پیمایش ۵۵% شهری و ۴۵%

جاده ای ، کاربردی توسط EPA

متد ۵:

تخمین مصرف سوخت بر اساس مدل

MOVES

مقدار سالانه VMT براساس نوع وسیله نقلیه

-مسافت سنجها

-سوابق نگهداری وسایل نقلیه

-گزارشهای ثبت مسافتها

در صورت عدم دسترسی به اطلاعات و روشهای جایگزین و امکان استفاده از اطلاعات کلی تر می بایست روش پیشنهادی و قابل قبول ارائه داد.

دیدگاه ها بسته شده است