مثال عملی محاسبه موجودی و میزان انتشار گازهای گلخانه ای (۳)

ISO 29990 و صدور گواهی برای مراجع آموزشی از ACS کانادا
آبان ۹, ۱۳۹۴
بخش سوم:الزامات سیستم مدیریت انرژی ایزو ISO 50001
آبان ۱۰, ۱۳۹۴

مثال عملی محاسبه موجودی و میزان انتشار گازهای گلخانه ای (۳) | Ics ایران

سری یادداشتهایی از اقای مهندس کامیاب سرممیز زیست محیطی ICS

Greenhouse Gas Emission Inventory Methodologies for State Transportation Departments

تعیین و تعریف حدود مرزی سازمانی (Organizational boundary) و عملیاتی (Operational boundary) یکی از بحرانی ترین مراحل محاسبه موجودی گازهای گلخانه ای است و در این مرحله باید مشخص شود چه حوزه ها و عملیاتی در چارچوب محاسبات مرتبط با هر شرکت یا سازمان قرار گرفته و منظور می گردند که در این رابطه پروتکل ها و راهنماهای مختلف با هم تفاوتهای جزیی دارند. در مثال موجود نیز حوزه های کاری مرتبط و عملیات دربرگیرنده آنها تعیین گردیده است. نگرش کنترل عملیاتی(Operational control approach) منتخب این روش تحقیق بوده که از بین نگرشهای دیگر ( انواع رویکردها در یادداشتهای قبلی با عنوان پروتکل GHG معرفی شده ) مناسب تر تشخیص داده شده است.

پس از تعیین حدود مرزی سازمانی، حدود مرزی عملیاتی تعریف می شود که در این خصوص اسکوپهای ۱ تا ۳ ، عملیاتی را که بطور مستقیم و غیرمستقیم منجر به تولید گازهای گلخانه ای در یک سازمان می شوند مشخص می نماید. در بیشتر مواقع اسکوپ ۳ از دامنه کاری حذف شده و منظور نمی گردد اما بعضی پروتکل ها و راهنماها بکارگیری اسکوپ ۳ را اجباری می دانند، مانند آنچه که در این مثال خاص رخ داده که البته به دلیل متداول نبودن آن از توضیح و تشریح جزئیاتش صرف نظر شده است.

در مرحله بعدی این فرآیند روشها و متدهای محاسباتی جهت اندازه گیری میزان انتشار گازهای گلخانه ای بکار گرفته می شوند. لازم به ذکر است که تعیین میزان گازهای گلخانه ای تقریبا هیچوقت از طریق اندازه گیری و پایش با استفاده از تجهیزات مربوطه صورت نمی پذیرد بلکه در اینخصوص روشها محاسباتی و بکارگیری فرمولها مدنظر قرار می گیرد. اصلی ترین معادله محاسبه میزان انتشار گازهای گلخانه ای عبارتست از :

   ( معادله A)   میزان انتشار  ₌ داده های فعالیت منتشرکننده گاز گلخانه ای × فاکتور انتشار × ضریب پتانسیل گرمایش  (GWP)

داده های فعالیتهای منتشرکننده گاز گلخانه ای با اندازه گیری و محاسبه بر روی این عملیات بدست می آید، عملیاتی مانند مصرف انرژی در تجهیزات، مصرف گازوئیل وسایل نقلیه و مانند آن. فاکتور انتشار نیز عبارتست از نسبت گازهای منتشره GHG به واحد داده های عملیاتی ، مثلا مقدار تناژ CO2 منتشره به ازاء هرکیلووات ساعت برق تولیدی.

فاکتورهای انتشار از قبل در آزمایشگاه و یا با استفاده از روشهای محاسباتی تعیین شده و در پروتکل ها یا راهنماها درج و معرفی می شوند.

ضریب پتانسیل گرمایش جهانی یا GWP نیز دارای اعداد مشخص است که در جداول مربوطه قابل دسترسی است.

دیدگاه ها بسته شده است