مثال عملی محاسبه موجودی و میزان انتشار گازهای گلخانه ای (۲)

مثال عملی محاسبه موجودی و میزان انتشار گازهای گلخانه ای (۱)
مهر ۲۷, ۱۳۹۴
صدورگواهینامه هتل‌ سبز Green Hotel یا هتل همگام با طبیعت از ACS Canada
مهر ۲۹, ۱۳۹۴

مثال عملی محاسبه موجودی و میزان انتشار گازهای گلخانه ای (۲) | Ics ایران

یادداشتی از آقای مهندس فضل اله کامیاب ارزیاب زیست محیطی ICS

Greenhouse Gas Emission Inventory Methodologies for State Transportation Departments

 

این تحقیق به سفارش اداره دولتی حمل و نقل و امور بزرگراههای ایالات متحده آمریکا (AASHTO) انجام و در سال ۲۰۱۰ منتشر شده است. متدها و روشهای بکار رفته جهت محاسبه میزان انتشار گازهای گلخانه ای بخش حمل و نقل آمریکا بطور یکسان در راهنماهایی که به همین منظور تهیه شده انجام می پذیرد. این راهنماها دارای اصول و چارچوبی است که کاربر را در رسیدن به هدف اصلی هدایت میکند و در یادداشتهای سریالی موجود نیز این چارچوبها و مسیر اصلی تشریح شده تا با معرفی یک مثال عملی در کنترل موجودی انتشار گازهای گلخانه ای آشنایی بیشتر و ملموسی در اینخصوص فراهم گردد.

قبل از هر کاری، راهنما توصیه هایی را جهت تسهیل در تصمیم گیری و ادامه فرآیند توسط کاربر بیان می دارد که مختصرا عبارتست از:

–         بکارگیری پنج اصل در تهیه گزارش موجودی انتشار گازهای گلخانه ای شامل: شفافیت ، کامل بودن و غیره که در یادداشتهای قبلی و معرفی استاندارد ISO 14064 بطو کامل تشریح شده است

–         انتخاب سال پایه که دسترسی به اطلاعات آن میسر باشد

–         استفاده از روشهای اجرایی مناسب جهت بهبود مستمر فرآیند اندازه گیری و گزارش موجودی

–         تعیین مناسب حدود مرزی و دامنه کاری با استفاده از نگرش کنترل عملیاتی (توضیح آن در یادداشتهای قبلی مربوط به پروتکل GHG موجود است)

–         در محاسبه موجودی گازهای گلخانه ای محلهای اجاره شده نیز منظور گردد

–         میزان انتشار گازها در اسکوپ ۱ ( انتشارات مستقیم ) و اسکوپ ۲ ( انتشارات غیر مستقیم ) منظور گردد. اسکوپ۱ یا مستقیم شامل آندسته از گازهای گلخانه ای منتشره در عملیات اجرایی و منابعی است که مستقیما تحت کنترل کاربر است و اسکوپ ۲  شامل میزان گازهای منتشره در نتیجه تولید برق و انرژی است که کاربر آنها را خریداری و استفاده می نماید.

–         میزان انتشار گازهای گلخانه ای ناشی از عملیات و فرآیندهای اسکوپ ۳ نیز می تواند مدنظر قرار گیرد. این بخش از گازهای منتشره مربوط به زنجیره تامین فاضلاب ، ایاب و ذهاب پرسنل، سفرهای کاری و مانند آن می شود

–         جهت اطمینان از صحت و دقت فرآیند تعیین موجودی می بایست از روشهای اجرایی QA/QC مناسب استفاده شود

دیدگاه ها بسته شده است