الزامات مستندات مورد نیاز اعتبار بخشی و تایید صلاحیت گواهی ایزو ۱۷۰۲۵ آنالیتیکا-۱
آذر ۲۱, ۱۳۹۵
الزامات مستندات مورد نیاز اعتبار بخشی و تایید صلاحیت گواهی ایزو ۱۷۰۲۵ آنالیتیکا-۲
آذر ۲۴, ۱۳۹۵

مثال عملی ارزیابی ردپای آب (۶) | Ics ایران

سری یادداشت هایی از آقای مهندس فضل اله کامیاب ارزیاب ارشد زیست محیطی

Coca – Cola , Practical application in Water Footprint Assessments

ردپای آب خاکستری براساس میزان نیتروژن موجود در کود که به آب نفوذ کرده محاسبه شده و از حاصل تقسیم بار آلودگی بر غلظت قابل قبول نیتروژن در آب بدست آمد. فرض اولیه این بود که حدود ۱۰% نیتروژن موجود در کود به آبهای زیرزمین وارد می شود و لذا مقدار آب مورد نیاز جهت رقیق ساختن این میزان آلودگی و رساندن آن به حد قابل قبول آب آشامیدنی چاه مطابق استاندارد EPA مدنظر قرار گرفته و محاسبه شد.

متوسط ردپای سبز معادل ۳۷۵ لیتر به ازاء هر کیلوگرم شکر از چغندر قند ( ۶۷% ردپای کل) اعلام گردید. متوسط ردپای آبی ۵۴ لیتر بر کیلوگرم (۱۰% ردپای کل) و متوسط ردپای خاکستری ۱۲۸ لیتر بر کیلوگرم  (۲۳% ردپای کل) برآورد شد. ردپای آب شکر از چغندر قند در کشور هلند حدودا ۱۲% کمتر از مقداری است که شرکت کوکاکولا محاسبه نموده است.

در صورتیکه مقدار کمتر ردپای آب تولید شکر از چغندر قند مدنظر قرار گیرد میزان ردپای آب تولید نوشابه نیم لیتری کوکاکولا در کشور هلند حدود ۹% کاهش یافته و ردپای آب آبی از هشت لیتر به یک لیتر تقلیل می یابد. لذا می توان نتیجه گرفت که محل کشت چغندر قند بسیار مهم بوده و کم شدن ردپای تولید آن تاثیر بسزایی در ردپای کل خواهد داشت.

بر اساس نتایج این مطالعه معلوم شد که:

۱-     هیچگونه استاندارد مشترکی جهت محاسبه ردپای آب خاکستری در کشورهایی که در آنها کشت چغندر قند صورت می پذیرد وجود ندارد

۲-     سه نوع استاندارد جهت تعیین کیفیت آب خاکستری وجود دارد

۳-     چگونگی و نوع تصفیه فاضلاب تاثیر بسزایی بر روی ردپای خاکستری دارد

۴-     در کارخانجات تولید شکر با عملکرد ضعیف (ماشین آلات و غیره) نوع استاندارد انتخابی تاثیر عمده ای بر روی میزان ردپای آب دارد

۵-     در کارخانجاتی که عملیات کافی بر روی تصفیه شکر به انجام می رسد، نوع استاندارد انتخابی در خصوص آب خاکستری اثر قابل توجهی بر روی ردپای آب فوق نمی گذارد

۶-      تاثیر پذیری میزان ردپای آب خاکستری از نوع استاندارد انتخابی

دیدگاه ها بسته شده است