تفکر استراتژیک از منظر شناسای رقبا از دیدگاه ایزو ۹۰۰۱ ویرایش سال ۲۰۱۵بخش اول
آبان ۱۷, ۱۳۹۵
الزامات سیستم های مدیریت کیفیت ایزو BS EN ISO 9001:2015
آبان ۱۷, ۱۳۹۵

مثال عملی ارزیابی ردپای آب (۴) | Ics ایران

سری یادداشت هایی از آقای مهندس فضل اله کامیاب ارزیاب ارشد زیست محیطی

Coca – Cola , Practical application in Water Footprint Assessments

نتایج حاصل از این محاسبات نشان داد که: رد پای سبز (green water footprint)، تولید نوشابه نیم لیتری کوکاکولا برابر ۱۵ لیتر، ردپای آبی (blue water footprint)، ۸ لیتر و ردپای آب خاکستری (gray water footprint)، ۱۲لیتر می باشد. بیشترین مقادیر آب آبی و سبز به شکر حاصل از چغندر قند اختصاص می یابد ولی باید توجه داشت که مقادیر فوق جهت تولید چغندر قند در مناطق مختلف متفاوت است. بیشترین مقدار آب خاکستری مربوط به زنجیره تامین بوده و علاوه بر نیتروژن موجود در کود که منجر به آلوده ساختن آب می گردد ، آب برج خنک کننده در تولید PET را نیز شامل می شود.

کل آب مصرفی مستقیم در تولید نوشابه معادل ۴/۰ لیتر است و دیگر آبهای مصرفی (مصرفی سربار) حدود صفر است زیرا کلیه آبهای مورد استفاده در خط تولید تصفیه می گردد. آب مصرفی سربار زنجیره تامین در تولید مواد اولیه نیز بسیار ناچیز است.

 نتایج حاصل از محاسبات ردپای آب تولید نوشابه نیم لیتری مطابق جدول زیر است:

ردیف

نوع آب

     ردپای آب زنجیره تامین (غیر مستقیم)  لیتر

ردپای آب در خط تولید (مستقیم )

                    لیتر

  ردپای کل(مستقیم + غیرمستقیم)

                      لیتر

       بسته بندی

          مواد اولیه

۱

   آبی

۲۸/۰ (۴ درصد)

۸۴/۷ (۲۸ درصد)

۴/۰ (۱۰۰ درصد)

۵۲/۸ (۲۳ درصد)

۲

   سبز

۹۲/۰ (۱۳ درصد)

۵۶/۱۴ (۵۲ درصد)

                –

۴۸/۱۵ (۴۳ درصد)

۳

خاکستری

۸/۵ (۸۳ درصد)

۶/۵ (۲۰ درصد)

                –

۴/۱۱ (۳۴ درصد)

۴

   –

۷

۲۸

                –

                   –

۵

   جمع

۳۵ لیتر

۴/۰

۴/۳۵

آنچه در ارتباط با این مطالعه حاصل گردید عبارتست از:

–         بیش از دو سوم ردپای آب بطری نیم لیتری کوکاکولا مربوط به آب آبی و آب سبز بوده و مختص شکر حاصل از چغندر قند است

–         تقریبا نیمی از ردپای آب، به آب سبز (باران) جهت کشت چغندر قند اختصاص دارد. آب آبی حدود یک چهارم کل است

–         آب خاکستری حدود یک سوم ردپای آب است که مربوط به زنجیره تامین است زیرا که بخشی از نیتروژن موجود در کود مصرفی جهت کشت چغندر قند در محیط زیست وارد می شود. همچنین بخشی از ردپای آب خاکستری مربوط به آب خنک کننده تولید PET بوده که به صورت بار حرارتی به محیط تحمیل می شود

–         ردپای آب مختص عملیات تولید نوشابه در کارخانه فقط حدود ۱% کل بوده که از نوع آب آبی است. ردپای آب خاکستری خط تولید صفر است زیرا که آبهای مصرفی بطور کامل تصفیه می شوند

–         ردپای آب سربار در حد صفر است.

ادامه دارد.

دیدگاه ها بسته شده است