مثال عملی ارزیابی ردپای آب (۲)
شهریور ۲۵, ۱۳۹۵
صدور گواهی نامه استاندارد EXCiPACT مرتبط با صنایع دارویی
آبان ۱۰, ۱۳۹۵

مثال عملی ارزیابی ردپای آب (۳) | Ics ایران

سری یادداشت هایی از آقای مهندس فضل اله کامیاب ارزیاب ارشد زیست محیطی

Coca – Cola , Practical application in Water Footprint Assessments

شرکت کوکاکولا در حین اجرای پروژه خود به این نتیجه رسید که بخش اعظم مصرف آب به بخش کشاورزی بر می گردد و به همین دلیل برنامه هایی جهت استفاده پایدار از آب در امور کشاورزی در دستور کار خود قرار داد. در این برنامه ها استراتژی در نظر گرفته شده فراتر از منابع آب بود و موضوعاتی از قبیل: عوامل نامطلوب زیست محیطی، پیچیدگیهای اجتماعی و فشارهای اقتصادی را در بر می گرفت. نگرش شرکت به موضوع کشاورزی بر اساس تفکر پایدار چند بعدی بوده و منجر به ایجاد انجمنهای حمایتی گردید.

آنچه در ادامه می آید متدولوژیهای مورد استفاده شرکت کوکاکولا طی سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰ می باشد که براساس روشهای شبکه جهانی ردپای آب (Water Footprint Network) صورت پذیرفته است. اقدامات انجام گرفته در قالب سه  موضوع مطالعاتی به انجام رسیده که اولین آنها در خصوص نوشابه گازدار کوکاکولا بوده است.  نتایج کلیدی این مطالعه نشاندهنده این واقعیت می باشد که نقش تولید شکر از چغندر قند در بالا بردن میزان ردپای آب بسیار بالا بوده و انجام بررسیهای بیشتر آن کاملا ضروری به نظر رسیده،  لذا مطالعه دوم به ارزیابی ردپای آب شکر اختصاص یافته است و بدنبال آن مطالعه سوم نیز در خصوص آب پرتقال تولیدی شرکت کوکاکولا ، مصرفی توسط ساکنین آمریکای شمالی می باشد.

ردپای آب در تولید نوشابه های نیم لیتری

ردپای آب نوشابه از حاصل جمع ردپای مستقیم (مربوط به عملیات تولید) و ردپای غیرمستقیم (مربوط به زنجیره تامین) بدست میآید. فرآیند محاسبه ردپای آب از موارد غیرمستقیم که مرتبط با تولید مواد اولیه (بطری، برچسب و بسته بندی) و همچنین شکر تولیدی در هلند، کارامل، CO2 ، اسید فسفریک و کافئین بود، آغاز گردید. ردپای آب مختص طعم دهنده به علت محرمانه بودن اطلاعات آن در مطالعه منظور نشد لیکن از بی تاثیر بودن آن در محاسبه ردپای آب اطمینان حاصل گردید. از دیگر موارد غیرمستقیم ردپای آب عبارتند از : تولید انرژی، مواد مصرفی در احداث ساختمان ، کاغذهای مصرفی در دفاتر محل کار، حمل و نقل و سوخت مصرفی در مراحل تولید.

ردپای آب مستقیم، آن بخش از آب مصرفی است که در محصول موجود بوده و همچنین در خط تولید نوشابه مورد استفاده قرار می گیرد. آبهای اضافه ناشی از تولید، قبل از برگشت به خط و یا رهاسازی در طبیعت مورد تصفیه قرار می گیرند.

دیدگاه ها بسته شده است