فراخوان

دوره آموزشی الزامت و ممیزی داخلی استاندارد سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی ISO22000:2005 (تاریخ برگزاری ۳ اسفند ماه ۱۳۹۵):

آشنایی با مبانی و تشریح الزامات استانداد بین المللی ایمنی غذا بر اساس BRC (تاریخ برگزاری ۹ دی ماه ۱۳۹۵):

“فراخوان ذیل، به اتمام رسید”

آشنایی با مبانی و تشریح الزامات استانداد بین المللی ایمنی غذا بر اساس IFS (تاریخ برگزاری ۸ دی ماه ۱۳۹۵):

“فراخوان ذیل، به اتمام رسید”

h8uk_ifs_trining_4