احراز صلاحیت در آزمایشگاههای آزمون و کالیبراسیون ایزو(۳)

احراز صلاحیت در آزمایشگاههای آزمون و کالیبراسیون ایزو(۲)
آگوست 1, 2017
احراز صلاحیت در آزمایشگاههای آزمون و کالیبراسیون ایزو(۴)
آگوست 22, 2017

احراز صلاحیت در آزمایشگاههای آزمون و کالیبراسیون ایزو(۳) | Ics ایران

۴-۴ بازنگری درخواستها ، مناقصات یا قراردادها

نیازمندی مستند سازی:
 تدوین روش اجرائی بازنگری قراردادها

۴-۴-۱ آزمایشگاه باید روشهای اجرایی برای بازنگری درخواستها ، مناقصات یا قراردادها ، ایجاد و نگهداری نماید.
خط مشی‎ها و روشهای اجرای، بازنگری درخواستها ، مناقصه ، یا قرارداد باید شامل موارد ذیل باشد:
-نیازمندیها ( متدهای بکارگرفته شده ) بصورت کافی تعریف ، مستند ودرک گردد. (رجوع به بند ۵-۴-۲)
-آزمایشگاه توانمندی و منابع برای تامین نیازمندیها را بعهده دارد.
-متد مناسب آزمون یا کالیبراسیون انتخاب شده و توانمندی تامین نیازمندیهای مشتریان را دارد.
باید هر گونه تفاوت بین تقاضا یا مناقصه و قرارداد قبل از هر گونه فعالیت حل شود. هر قرارداد باید مورد توافق و پذیرش آزمایشگاه و مشتری باشد.

یادآوری :

۱- بازنگری قرارداد ، تقاضا یا مناقصه به روشی عملی و کارا هدایت شود و اثرات جنبه‎های مالی ،
قانونی و برنامه زمان‎بندی باید درنظر گرفته شود.
۲- در بازنگری توانمندی باید منابع اطلاعاتی ، پرسنلی و فیزیکی و مهارتها و تخصص پرسنلی
درنظر گرفته شود.
۳- یک قرارداد ممکن است بصورت توافق شفاهی یا کتبی با مشتری باشد.

۴-۴- ۲ سوابق هر بازنگری شامل هر گونه تغییرات ، باید نگهداری شود. سوابق هر گونه مذاکرات با مشتری در ارتباط با نیازمندیهای مشتری یا نتایج فعالیتها در اثنای اجرای قرارداد ، باید نگهداری شود.
۴-۴-۳ در بازنگری باید هر فعالیتی که توسط پیمانکار فرعی صورت می‎پذیرد نیز درنظرگرفته شود.
۴-۴-۴ اگر قرارداد نیاز به تغییر بعد از عقد قرارداد داشته باشد. به همان روشی که بازنگری قرارداد اولیه صورت پذیرفته است باید مجدد بازنگری شده و هر ضمیمه‎ای باید به اطلاع کلیه پرسنل مرتبط نیز رسانده شود.

۴-۵ پیمانکاران فرعی آزمون و کالیبراسیون

نیازمندی مستند سازی:

 لیست پیمانکاران فرعی معتبر
 پیشنهاد می شود روش اجرائی ارزیابی پیمانکاران فرعی آزمون و کالیبراسیون تدوین گردد ( الزام نمی باشد)

۴-۵-۱ وقتی یک آزمایشگاه اجباراً فعالیتهایش را به پیمانکار فرعی واگذار می‎نماید. ( بدلیل شرایط پیش‎بینی نشده ، یا بارکاری ، قراردادهای بزرگ یا اینکه یک قرارداد نیاز به تخصصهای فنی ویژه‎ایی داشته باشد) ، این فعالیتها باید به یک پیمانکار فرعی صاحب صلاحیت واگذار شود.
۴-۵-۲ آزمایشگاه باید تاییدیه‎ایی ( حتی‎الامکان بصورت مکتوب ) از مشتری دریافت کند مبنی بر اینکه آزمونهای مشخصی یا یک قسمت از یک آزمون را به پیمانکار فرعی واگذار می‎کند.
۴-۵-۳ آزمایشگاه باید اطمینان حاصل کند که پیمانکار فرعی صلاحیت و شایستگی اجرای فعالیتهای موردنیاز را دارد و در انطباق با نیازمندیهای این استاندارد می‎باشد.

یادآوری : در برخی شرایط ، مشتری پیمانکار فرعی را برای انجام فعالیتهایش مشخص می‎نماید، در این موارد ، آزمایشگاه قادر نخواهد بود که صلاحیت پیمانکار فرعی را ارزیابی کند.، لذا مسئولیت بر روی نتایج حاصله نیز نخواهد داشت.

۴-۵-۴ آزمایشگاه همیشه مسئولیت فعالیتهای پیمانکاران فرعی را در مقابل مشتریان خواهد داشت.
۴-۵-۵ آزمایشگاه باید یک لیست بروز شده از پیمانکاران فرعی ( که برای انجام پیمانکاری آزمون بکار گرفته
می‎شوند ) را تهیه نموده و سوابق ارزیابی‎های صورت پذیرفته را نگهداری نماید.

نوشته شده توسط ایزو ایران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *