صدور گواهینامه ایزو

شــرکت ICS Great Middle East نمـاینـده رسـمی مرجع بین المللـی ICS در زمینه صــدور گواهینـامـه هـای ایزو سیستـمی، ایزو فنی، تاییدیه محصـول و جـوایـز کـیفی با ســابقــه 19 ســال فـعـالــیت در ایـــران می باشـد.

صدور گواهی ISO 9001 از مرجع اعتبار بخشی UKAS انگلستان، صورت می پذیرد.

صدور گواهی نامه های سیستم های مدیریتی ISO 14001، ISO 27001، ISO 50001، ISO 13485 با اعتبار بخشی UKAS انگلستان، صورت می پذیرد.

صدور گواهی نامه های فنی با اعتبار مرجع USAS امریکا، صورت می پذیرد.

تعدادی از گواهینامه ها که کاربرد بیشتری دارند در روبه رو آورده شده اند: