سیستم های مدیریت کیفیت و مدیریت

کد دوره

عنوان دوره

مدت دوره(روز)

۰۱

تشریح الزامات و ممیزی داخلی ISO 9001 : 2015

۳

۰۲

سرممیزی  ISO 9001:2015 (صدور گواهینامه از مرجع بین المللی IRCA)

۵

۰۳

‏تفکر استراتژیک

۲

۰۴

مدیریت دانش Knowledge Management 

۲

۰۵

مدیریت ریسک Risk Management

۲ 

۰۶

مدیریت ارتباط با مشتری CRM

۲

۰۷

سیستم سنجش رضایت مشتری ISO 10004:2012

۲

۰۸

سیستم پیگیری شکایت مشتریISO 10002:2014

۲

۰۹

تشریح الزامات استاندارد راهنمای سیستم مدیریت کیفیت برای سازمان های ارائه دهنده خدمات آموزشی مبتنی بر استاندارد IWA2:2007

۲

۱۰

مدیریت برنامه ریزی و سنجش اثر بخشی آموزشی مبتنی بر استاندارد  ISO 10015:1999

۲

۱۱

تشریح الزامات سیستم مدیریت تضمین کیفیت آموزش (جهت مراکز غیر رسمی آموزشی) ISO 29990:2010

۲

۱۲

آشنایی بانظام آراستگی  ۵S

۲

۱۳

آموزش‏های مرتبط با مدل تعالی سازمانی EFQM

۱

۱۴

تربیت ارزیاب EFQM

۲

۱۵

آشنایی با سیستم مدیریت یکپارچه IMS

۲

۱۶

آموزش ممیزان داخلی سیستم مدیریت یکپارچه IMS

۳