زیست محیطی ایزو ۱۴۰۰۱

توضیحاتی در مورد ایزو مدیریت زیست محیطی:

این ایزو که یکی ایزو های سری ۱۴۰۰۰  می باشد، درسال ۱۹۹۶  توسط کمیته فنی۲۰۷ سازمان بین المللی ایزو انتشار یافت و در سال ۲۰۰۴ ویرایش جدید یافت.

هدف از استقرار سیستم مدیریت زیست محیطی:

هدف اصلی از پیاده سازی و استقرار ایزو ۱۴۰۰۱ توجه ویژه سازمان ها به رعایت الزامات زیست محیطی میباشد که در سالیان اخیر با توجه به اهمیت این موضوع و تاثیرات منفی و بروز مشکلات زیست محیطی حاصل از فعالیت های صنعتی مورد توجه جدی سازمان های بین المللی قرار گرفته است. سازمان های دارای این ایزو از مزایای رقابتی نسبت به سایر رقبا و جلب اطمینان مشتریان وهمچنین مزیت هماهنگی با قوانین ملی و بین المللی برخوردار می باشند.

مزایا و اهمیت اخذ گواهینامه ایزو  مدیریت زیست محیطی ۱۴۰۰۱:

• اطمینان از حفاظت محیط زیست «در سطح محلی، ملی، منطقه ای و جهانی»
• بهبود روش های مدیریت، به ویژه ترویج و ترغیب فعالیت مدیریت محیط زیست و بهبود ارتباط برون و درون سازمانی
• در سطح جهانی ورود به سیستم های مدیریت زیست محیطی توافق همه جانبه بوجود خواهد آورد و اعتبار و مقبولیت می آفریند
• کاهش مصرف منابع طبیعی و مواد اولیه
• کاهش مصرف انرژی
• کاهش ضایعات و پسماندها و استفاده از روش های بازیافت
• افزایش رعایت مقررات و قوانین زیست محیطی
• آمادگی و واکنش در وضعیت اضطراری
• کاهش شکایات، جریمه ها و مجازات ها
• حذف دوباره کاری ها
• ارتقاء بهره وری به دلیل استفاده از منابع انسانی، طبیعی، اقتصادی و بازدهی کالا و خدمات
• بهبود ایمنی و بهداشت
• بهبود کیفیت محیط زیست طبیعی و انسانی و حصول به توسعه پایدار

در صورت نیاز به آموزش و یا صدور گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱ با ما تماس بگیرید.