دریافت Awardsبین المللی FCCتوسط فروشگاه های زنجیره ای اتکا

برنامه ریزی دوره های آموزشی استقرار مدل تعالی سازمانی EFQM
مهر ۵, ۱۳۹۴
اهم خدمات شرکت ICS در بخش کشاورزی، صنایع غذایی، دامداری و گیاهان دارویی
مهر ۸, ۱۳۹۴

دریافت Awardsبین المللی FCCتوسط فروشگاه های زنجیره ای اتکا | Ics ایران

فروشگاه های زنجیره ای اتکا در ارزیابی های صورت پذیرفته توسط دبیرخانه صنایع ملی ایران موفق به اخذ امتیازات مورد نیاز برای دریافت جایزه انتخاب نخست مشتریان FCCدر حوزه های تعریف شده توسط ICS گردید.

در این سری ارزیابی که در ۱۸شهریور ماه سال جاری نتایج آن منتشر گردید ، ضمن ارزیابی بیش از ۱۰۰ شرکت برتر به ۳۶ واحد اجرایی جوایز AWARDS بین المللی از مرجع ICS  اروپایی صادرگردید.مقامات کشوری در مراسم اعطا این جوایز شرکت نموده و توسط ایشان این جوایز به صاحبان صنعت و خدمات تحویل گردید.PIC1

دیدگاه ها بسته شده است