حفاظت از گونه‌های در معرض خطر انقراض با کنوانسیون CITES – بخش (۱)

مثال عملی محاسبه موجودی و میزان انتشار گازهای گلخانه ای (۱۴)
بهمن ۲۰, ۱۳۹۴
حفاظت از گونه‌های در معرض خطر انقراض با کنوانسیون CITES – بخش (۲)
بهمن ۲۴, ۱۳۹۴

حفاظت از گونه‌های در معرض خطر انقراض با کنوانسیون CITES – بخش (۱) | Ics ایران

یادداشتی از سرکار خانم دکتر عدالتی فرد مدیر تحقیق و توسعه ICS

همه ساله تعداد بیشماری از انواع حیوانات و گیاهان در سراسر دنیا محو و نابود می‌شوند که میتواند زنگ خطر بزرگی برای محیط زیست کشورهای مختلف باشد. در این رابطه، کنوانسیون تجارت بـین المللـی گونـه‌هـای جانوری و گیاهی وحشی در معرض خطر انقراض معروف بهCITES ، از موافقتنامه های زِیست محیطی بین المللی الزام آور و اجرایی با ماهیت زیست محیطی اسـت کـه بـا هدف حمایت از گونه های در معرض خطر انقراض در مقابل تجارت بی رویـه جهـانی تـدوین یافتـه و در حـال حاضـر یکـی از مـؤثرترین معاهدات زیست محیطی برای حمایت از این گونه ها در سطح جهان است و بیش از ۱۶۵ کشور جهـان عضو آن مب باشند.

از جمله اهــدافCITES :

 حفظ گونـه های متنوع حیوانات و گیاهان وحشی بعنوان جـزء غیـر قابـل جانشـینی محیط زیست

کنتـرل تجارت بین المللی بر روی گونه های در معـرض خطـر انقـراض

در ایران نیز سازمان حفاظت محیط زیست که بخش های مربوط به حفاظت از حیات وحش و امور شکار و صـید را تحـت کنترل خود دارد به عنوان مرجع ملی تعیین از طرف کنوانسیون معرفی شده است. سایر سازمان ها و مؤسسات ذیربط در حفظ گونـه هـا نیز نظیر سازمان مؤسسه تحقیقات جنگـلها و مراتع و مؤسسه تحقیقاتی بین المللی ماهیان خاویاری نیـز از مقامات و همکاران علمی CITES محسوب می شوند.

دیدگاه ها بسته شده است