تولید محصولات زراعی در کشاورزی ارگانیک بر اساس استاندارد IFOAM- بخش ۲

ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵ و ارتباط با نظام مدیریت ریسک ISO 9001:2015 بخش ۱۰
تیر ۲۹, ۱۳۹۴
Water Footprint ، ردپای آب (۵)
مرداد ۳, ۱۳۹۴

تولید محصولات زراعی در کشاورزی ارگانیک بر اساس استاندارد IFOAM- بخش ۲ | Ics ایران

یادداشتی از سرکار خانم دکتر عدالتی فرد – مدیر فنی بخش کشاورزی و مدیر تحقیق و توسعه ICS

در کشاورزی ارگانیک  باید از بذر و مواد گیاهی ارگانیک استفاده کرد که از ارقام مناسب و با کیفیت مطلوب تهیه شده باشند. هنگامی که بذر و مواد گیاهی ارگانیک در دسترس نباشد، می‎توان از نهاده‎های رایجی استفاده کرد که با آفت‎کش‎هایی که کاربرد آنها در کشاورزی ارگانیک ممنوع است، تیمار نشده باشند. هنگامی که چنین نهاده‎های رایجی هم در دسترس نباشد، با نظرسازمان گواهی کننده، می‎توان از بذر و مواد گیاهی‎ای که با مواد شیمیایی تیمار شده‎اند استفاده کرد.

محصولات زراعی یک‎ساله فقط در شرایطی به عنوان محصول ارگانیک در نظر گرفته می‎شوند که یک دوره حداقل ۱۲ ماهه گذار قبل از شروع تولید این محصولات طی شده باشد. در مورد محصولات چندساله (به استثنای مراتع و چمنزارها) باید یک دوره ۱۸ ماه قبل از برداشت طی شودکه بسته به شرایطی چون نحوه کاربری پیشین مزرعه، توانمندی مدیریتی کشاورز و یا عوامل محیطی، طول دوره گذار می‌تواند افزایش یابد. در محصولات چندساله، حداقل استانداردها در بخش باغداری یا تنوع زیستگاه حیات وحش در باغ‎ها اعمال می‌‌شود.

تنوع در تولید محصولات زراعی باید همراه با حداقل نیاز به عملیات زراعی و یا روش‌های کاشت باشد. برای تولید محصولات زراعی یک‎ساله باید کمترین عملیات به کار رود، مگر آن‏که کشاورز، تنوع را به اشکال دیگر در سامانه تولیدی رعایت کرده باشد. کشاورز باید بتواند فشار حشرات، بیماری‌ها، علف‌های هرز و دیگر آفات را مدیریت کند و هم‎زمان، ماده آلی، باروری، فعالیت ریزموجودات و سلامت خاک را افزایش دهد. در کشاورزی ارگانیک، مواد مشتق از ریزموجودات، گیاهان و جانوران، اساس برنامه باروری خاک را تشکیل می‎دهد.

دیدگاه ها بسته شده است