تمدید مجوز ممیزی واحد های تولیدی خارج از کشورشرکت ICS

به پیوست مجوز فعالیت همکاری در زمینه ممیزی واحد های غذایی و آرایشی بهداشتی به مدت ۲ سال تمدید گردید.
متقاضیان باید ضمن تکمیل پرونده بر اساس ضوابط سازمان غذا و دارو ، درخواست بازرسی خود را به شرکت ICS ارسال نمایند تا در نوبت ارزیابی قرار گیرند.
Etelayi 1395

 

 

برای توضیحات بیشتر، به این قسمت، مراجعه نمایید.