تالیفات

تعدادی از تالیفات:

           الزامات استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی                               الزامات استاندارد سیستم مدیریت کیفیت

بر مبنای BS EN ISO 14001:2015                                                   بر مبنای BS EN ISO 9001:2015

 

            الزامات استاندارد و پیش نیازی سیستم های مدیریت                   تشریح الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت بهداشت،

ایمنی مواد غذایی بر مبنای ISO 22000:2005 و                                        ایمنی و محیط زیست بر مبنای  HSE- MS

ISO 22002-1:2009-HACCP

الزامات استاندارد و مستند سازی سیستم های                            الزامات و مستند سازی سیستم ارزیابی رضایت

مدیریت کیفیت بر مبنای  ISO 9001 :2008                                     مشتری بر مبنای  ISO 10004:2012

جهت سفارش تالیفات با آکادمی ICS تماس حاصل فرمایید.