الزامات مستندات مورد نیاز اعتبار بخشی و تایید صلاحیت گواهی ایزو ۱۷۰۲۵ آنالیتیکا-۴

مثال عملی ارزیابی ردپای آب (۹)
بهمن ۲۷, ۱۳۹۵
مثال عملی ارزیابی ردپای آب (۱۰)
اسفند ۸, ۱۳۹۵

الزامات مستندات مورد نیاز اعتبار بخشی و تایید صلاحیت گواهی ایزو ۱۷۰۲۵ آنالیتیکا-۴ | Ics ایران

۴-۴ بازنگری درخواستها ، مناقصات یا قراردادها

نیازمندی مستند سازی: تدوین روش اجرائی بازنگری قراردادها

 ۴-۴-۱ آزمایشگاه باید روشهای اجرایی برای بازنگری درخواستها ، مناقصات یا قراردادها ، ایجاد و نگهداری نماید.

خط مشی‎ها و روشهای اجرای، بازنگری درخواستها ، مناقصه ، یا قرارداد باید شامل موارد ذیل باشد:

-نیازمندیها ( متدهای بکارگرفته شده ) بصورت کافی تعریف ، مستند ودرک گردد.                (رجوع به بند ۵-۴-۲)

-آزمایشگاه توانمندی و منابع برای تامین نیازمندیها را بعهده دارد.

-متد مناسب آزمون یا کالیبراسیون انتخاب شده و توانمندی تامین نیازمندیهای مشتریان را دارد.

باید هر گونه تفاوت بین تقاضا یا مناقصه و قرارداد قبل از هر  گونه فعالیت حل شود. هر قرارداد باید مورد توافق و پذیرش آزمایشگاه و مشتری باشد.

 یادآوری :

 ۱– بازنگری قرارداد ، تقاضا یا مناقصه به روشی عملی و کارا هدایت شود و اثرات جنبه‎های مالی ،

قانونی و برنامه زمان‎بندی باید درنظر گرفته شود.

۲– در بازنگری توانمندی باید منابع اطلاعاتی ، پرسنلی و فیزیکی و مهارتها و تخصص پرسنلی

درنظر گرفته شود.

۳– یک قرارداد ممکن است بصورت توافق شفاهی یا کتبی با مشتری باشد.

۴-۴-۲ سوابق هر بازنگری شامل هر گونه تغییرات ، باید نگهداری شود. سوابق هر گونه مذاکرات با مشتری در ارتباط با نیازمندیهای مشتری یا نتایج فعالیتها در اثنای اجرای قرارداد ، باید نگهداری شود.

۴-۴-۳ در بازنگری باید هر فعالیتی که توسط پیمانکار فرعی صورت می‎پذیرد نیز درنظرگرفته شود.

۴-۴-۴ اگر قرارداد نیاز به تغییر بعد از عقد قرارداد داشته باشد. به همان روشی که بازنگری قرارداد اولیه صورت پذیرفته است باید مجدد بازنگری شده و هر ضمیمه‎ای باید به اطلاع کلیه پرسنل مرتبط نیز رسانده شود.

دیدگاه ها بسته شده است