ایزو ۲۲۰۰۰

این شرکت دارای تجربه ۱۷ ساله در امر آموزش و صدور گواهینامه HACCP و ایزو ۲۲۰۰۰ می باشد. سوابق ابتدایی این شرکت در مدیریت پروژه HACCP-GLP خاویار شیلات ایران در سالهای ۷۶-۷۷ شمسی و برگزاری صدها دوره آموزشی در دانشگاه های کشور، سازمان غذا و داروی کشور، انستیتو تغذیه و انجمن صنایع غذایی و صدور صدها گواهی نامه سیستم HACCP و ایزو ۲۲۰۰۰ در ایران، عراق و آسیای میانه برای صنایع غذایی از سوابق این شرکت می باشد.

توضیحاتی در مورد ایزو ۲۲۰۰۰:

این استاندارد در اول سپتامبر ۲۰۰۵ توسط کمیته فنی محصولات غذایی ISO /TC 34 سازمان بین- المللی استاندارد بطور رسمی معرفی شد. در تدوین استاندارد ایزو ۲۲۰۰۰ نماینده هایی از کمیسیون قوانین مواد غذایی WHO/FAO با کمیته ایزو ISO/TC34 همکاری نزدیکی داشتند که این نکته بسیار مثبتی در جهانی شدن این استاندارد بود.

هدف از استقرار استاندارد ایزو ۲۲۰۰۰:

این استاندارد به منظور حصول اطمینان از ایمنی مواد غذایی در طول زنجیره غذایی تا نقطه مصرف نهائی الزاماتی را برای سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی تامین می کند و عناصر کلیدی یک سیستم کیفیت و ایمنی را در یک استاندارد جامع برای زنجیره تامین مواد غذایی به شرح ذیل ادغام کرده:

– ارتباطات داخلی

– مدیریت سیستم

– برنامه های پیش نیازی

– اصول HACCP

مزایای استقرار ایزو ۲۲۰۰۰:

این استاندارد علاوه براینکه تمام الزامات HACCP و یک سیستم مدیریت را دارا می باشد دارای مزایای ذیل نیز هست:

– جهانی بودن

– تخصصی بودن

– الزامات در آن روشن بوده و دارای کتابچه های راهنما (استاندارد های پشتیبان) لازم می باشد مانند ایزو ۲۲۰۰۲ و ایزو ۲۲۰۰۴

– یکسان بودن روش پیاده سازی و ممیزی در تمام جهان

– درنظر گرفتن الزامات قانونی/ همه جانبه نگری

– پیشرفته بودن تکنیک های مورد استفاده برای شناسایی و کنترل ریسک نسبت به

در صورت نیاز به آموزش و یا صدور گواهینامه ایزو ۲۲۰۰۰ با ما تماس بگیرید.