ایزو ۲۲۰۰۰

این شرکت دارای تجربه 18 ساله در امر آموزش و صدور گواهینامه HACCP و ایزو ۲۲۰۰۰ می باشد. سوابق اولیه این شرکت در مدیریت پروژه HACCP-GLP خاویار شیلات ایران در سالهای ۷۶-۷۷ خورشیدی و برگزاری صدها دوره آموزشی در دانشگاه های کشور، سازمان غذا و داروی کشور، انستیتو تغذیه و انجمن صنایع غذایی و صدور صدها گواهی نامه سیستم HACCP و ایزو ۲۲۰۰۰ در ایران، عراق و آسیای میانه برای صنایع غذایی که توسط آقای دکتر علی مبارکی مدیریت و اجرا گردیده است بخشی از سوابق این شرکت می باشد.آقای علی مبارکی با برگزاری دوره های GMP در سازمان غذا و دارو در سال 1381 شمسی نقش بارزی در تعیین استاندارد های PRPs کشوری ایفا نموده است .سازمان توسعه صنعتی ملل متحد UNIDOیونیدو در سال 1385خورشیدی با عقد قرارداد با دکتر علی مبارکی از وی در پروژه های ایمنی مواد غذایی در فرایند مدرنیزاسیون خرمای ایران به عنوان مدرس و رهبر تیم ایمنی مواد غذایی استفاده و در طی این فرایند بیش از 30 مرکز فراوری خرما در استان های بوشهر - هرمزگان - سیستان و بلوچستان - خوزستان تحت آموزش قرار گرفته و 17 مرکز با اعتبار بین المللیACS گواهی نامه ایمنی مواد غذایی HACCP-ISO 22000را دریافت نمودند .

توضیحاتی در مورد ایزو ۲۲۰۰۰:

این استاندارد در اول سپتامبر ۲۰۰۵ توسط کمیته فنی محصولات غذایی ISO /TC 34 سازمان بین- المللی استاندارد بطور رسمی معرفی شد. در تدوین استاندارد ایزو ۲۲۰۰۰ نماینده هایی از کمیسیون قوانین مواد غذایی WHO/FAO با کمیته ایزو ISO/TC34 همکاری نزدیکی داشتند که این نکته بسیار مثبتی در جهانی شدن این استاندارد بود.

هدف از استقرار استاندارد ایزو ۲۲۰۰۰:

این استاندارد به منظور حصول اطمینان از ایمنی مواد غذایی در طول زنجیره غذایی تا نقطه مصرف نهائی الزاماتی را برای سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی تامین می کند و عناصر کلیدی یک سیستم کیفیت و ایمنی را در یک استاندارد جامع برای زنجیره تامین مواد غذایی به شرح ذیل ادغام کرده:

– ارتباطات داخلی

– مدیریت سیستم

– برنامه های پیش نیازی

– اصول HACCP

مزایای استقرار ایزو ۲۲۰۰۰:

این استاندارد علاوه براینکه تمام الزامات HACCP و یک سیستم مدیریت را دارا می باشد دارای مزایای ذیل نیز هست:

– جهانی بودن

– تخصصی بودن

– الزامات در آن روشن بوده و دارای کتابچه های راهنما (استاندارد های پشتیبان) لازم می باشد مانند ایزو ۲۲۰۰۲ و ایزو ۲۲۰۰۴

– یکسان بودن روش پیاده سازی و ممیزی در تمام جهان

– درنظر گرفتن الزامات قانونی/ همه جانبه نگری

– پیشرفته بودن تکنیک های مورد استفاده برای شناسایی و کنترل ریسک نسبت به

در صورت نیاز به آموزش و یا صدور گواهینامه GMP و ایزو ۲۲۰۰۰ با ما تماس بگیرید.