ارزیابی سالیانه Analitica-ilacایزو ۱۷۰۲۵ پتروشیمی خراسان با موفقیت انجام شد.

مثال عملی محاسبه موجودی و میزان انتشار گازهای گلخانه ای (۵)
آذر ۱, ۱۳۹۴
برگزاری دوره IRCA -ISO 9001:2015
آذر ۱, ۱۳۹۴

ارزیابی سالیانه Analitica-ilacایزو ۱۷۰۲۵ پتروشیمی خراسان با موفقیت انجام شد. | Ics ایران

گزارشی از علی مبارکی  -مدیر عامل ICS ایران

برابر قرارداد آزمایشگاه های اکردیته شده بین المللی و بر اساس استاندارد ایزو ۱۷۰۲۵ ، کلیه آزمایشگاه های اکردیته شده بین المللی توسط مرجع AB  آنالیتیکا و ilac موظفند حداقل سالیانه یک بار توسط تیم ارزیابی آنالیتیکا مورد ارزیابی  قرار گیرند.

مطابق دستور کار شماره ۲۲۰ سازمان اعتبار بخشی آنالیتیکا ، تیم ارزیابی آنالیتیکا متشکل از اینجانب و آقای مهندس محمود زیبا نیا با حضور در سایت آزمایشگاه پتروشیمی خراسان واقع در بجنورد در طی روزهای ۱۴ و ۱۵نوامبر سال ۲۰۱۵ مطابق ۲۳ و ۲۴ آبانماه سال جاری ، اقدام به ارزیابی مطابق دستورالعمل ارزیابی AB نموده و کلیه ۲۰ آزمون اعتبار بخشی شده را ارزیابی و در طی ارزیابی فرآیند های کاری و آزمون مورد اعتبار سنجی قرار گرفت.

یافته های ارزیابی صورت پذیرفته شواهدی دال بر انطباق با الزامات ایزو ۱۷۰۲۵ و راهنمای ارزیابی آنالیتیکا در آزمایشگاه پتروشیمی خراسان می باشد.

تیم ارزیابی در طی روزهای پایانی هفته گذشته نسبت به تهیه گزارش کامل و ارسال به مرجع AB آنالیتیکا و ILAC اقدام نموده است . شرکت ICS آرزوی موفقیت های بیشتر را برای شرکت پتروشیمی خراسان خواستار است .

1 asli2 asli3 asli

دیدگاه ها بسته شده است