ارزیابی اعتبار بخشیilac جهت تمدید سالیانه ایزو ۱۷۰۲۵ آزمایشگاه فولاد اکسین با موفقیت پایان یافت.

HACCP نوعی ابزار مدیریت در کشاورزی
اسفند ۴, ۱۳۹۴
الزامات استاندارد پلاستیک سبز Bioplastic- بخش (۲)
اسفند ۱۸, ۱۳۹۴

ارزیابی اعتبار بخشیilac جهت تمدید سالیانه ایزو ۱۷۰۲۵ آزمایشگاه فولاد اکسین با موفقیت پایان یافت. | Ics ایران

در تاریخ ۲۰-۲۱ فوریه ۲۰۱۶ مطابق با اول و دوم اسفند ماه سال ۱۳۹۴ ارزیابی سالیانه از آزمایشگاه شرکت فولاد اکسین خوزستان صورت پذیرفت.

در این ارزیابی تیم ارزیابی مرجع اعتبار بخشی انالیتیکاilac در طی فرآیند ارزیابی ، صلاحیت آزمایشگاه این شرکت را مورد تمدید سالیانه قراردادند.

ارزیابان آنالیتیکا ilac  در این ارزیابی آقایان علی مبارکی به عنوان ارزیاب ارشد و نوید برهانی نایینی به عنوان ارزیاب متخصص حضور داشتند.IMG_8091

دیدگاه ها بسته شده است