بازرسی فنی و بهداشتی واردات

شـــرکــــت ICS Great Middle East دارای مجـوز فعالـیت همـکاری در زمینـه ممیـزی واحدهای تولیدی خارج از کشور در زمینـه های تولیـدات مـواد غـذائی، آشامیـدنـی، آرایشـی و بهداشتـی و بازرسـی دیداری فروش آزاد در خــارج از کشـــور از تــاریــخ 25/12/1394 دارا میباشد.

بیشتر بخوانید

صدور گواهینامه ایزو

شــرکت ICS Great Middle East نمـاینـده رسـمی مرجع بین المللـی ICS در زمینه صــدور گواهینـامـه هـای ایزو سیستـمی، ایزو فنی، تاییدیه محصـول و جـوایـز کـیفی با ســابقــه 19 ســال فـعـالــیت در ایـــران می باشـد.

بیشتر بخوانید

اعتباربخشی آزمایشگاه ها

شـرکت ICS نـماینـده رسـمی مـرجع AB آنالیتیـکا عضـــو رسـمی ILAC اقــدام بـه اعتبـار بخشـی آزمایشـگاه ها بر اساس ایزو 17025 در ایران می نماید . استاندارد ایزو 17025 مبنـای اعتبــار بخشــی بیـن المللی آزمایشگا ه ها می باشد.

بیشتر بخوانید

FDA

شـرکـت ICS با هـمـکاری مـراجــع FDA Agent اقـدام بـه آزمــون و صدور گواهی انطبــاق در زمینه های غذایی، دارویی، تجهیزات پزشکی و بهداشتی می نماید.

بیشتر بخوانید
Iran FDO import permission More detail

خدمات ما ادامه